Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα έχετε ορισμένα δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε προς την Αρχή είναι τα εξής:

Το δικαίωμα της πρόσβασης

 

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων σας από την Αρχή ή και αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία τηρούμε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα εδώ.

 

Το δικαίωμα για διόρθωση

 

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα εδώ.

 

Το δικαίωμα της διαγραφής

 

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα εδώ.

 

Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας

 

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα εδώ.

 

Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

 

Δεδομένου ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ως εποπτικής αρχής, δηλαδή για την εκπλήρωση καθήκοντός μας προς το δημόσιο συμφέρον, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που επιβάλλουν την επεξεργασία και υπερισχύουν των δικαιωμάτων και συμφερόντων σας, μπορούμε να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από τον λόγο για το οποίο γίνεται η επεξεργασία.

 Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα εδώ.

 

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

 

Αυτό ισχύει μόνο για τα δεδομένα που μας δώσατε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα που μας δώσατε σε κάποιον άλλο φορέα ή να τα δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για τον σκοπό της σύναψης ή της εκτέλεσης σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα εδώ.

 

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Αρχή

 

Ακολουθούμε υψηλά πρότυπα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν έχετε ερωτήματα ή ανησυχίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@dpa.gr είτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, αντίρρησης κ.λπ.) είτε για να ζητήσετε πληροφορίες και θα σας απαντήσουμε.

Εάν παραμένετε δυσαρεστημένοι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία σε εμάς ως εποπτική αρχή της Ελλάδας. Για να δείτε πώς να το κάνετε αυτό πατήστε εδώ.

Οι καταγγελίες σε βάρος της Αρχής αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως μια καταγγελία σχετικά με οποιονδήποτε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών του καταγγέλλοντος, συμβουλευτείτε τη σχετική ενότητα της παρούσας ενημέρωσης.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας

 

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αρχή, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, και υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Αρχής στο dpo@dpa.gr.

Για την άσκηση των προβλεπόμενων από τα άρθρα 15, 16 και 18 του ΓΚΠΔ δικαιωμάτων (πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού) έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων σας που πραγματοποιεί η Αρχή, μπορείτε να απευθύνεστε στο contact@dpa.gr.

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω σχετικά δικαιώματα χωρίς χρέωση και θα σας απαντήσουμε σχετικά εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας και για την περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα για παροχή πληροφοριών, δείτε εδώ.