Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής

 Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

Όταν εγγράφεστε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής ως Πολίτης, λαμβάνουμε τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής σας από την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών του taxisnet. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται αυτόματα από τον λογαριασμό που διαθέτετε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ). Στο πλαίσιο της εγγραφής σας συλλέγουμε επίσης, εφόσον τα συμπληρώσετε, στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, τη χώρα κατοικίας σας και το επάγγελμά σας. Στον λογαριασμό σας αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιείτε μέσω αυτού, όπως οι καταγγελίες που υποβάλλετε, τα συμπληρωματικά τους έγγραφα και η εξέλιξή τους.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η δημιουργία λογαριασμού χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής, η ταυτοποίησή σας ως φυσικού προσώπου μέσω του taxisnet και η παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής και παρακολούθησης καταγγελιών ή άλλων αιτημάτων σας προς την Αρχή.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της εγγραφής σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως εποπτικής αρχής. Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από το άρθρο 57 παρ. 1 στ) ΓΚΠΔ και το άρθρο 13 παρ. 1 ζ) και η) ν. 4624/2019.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται στα αρχεία της Αρχής για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχετε υποβάλει με χρήση του λογαριασμού σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

 

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

 

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μπορούμε να ενεργούμε προς εκπλήρωση του δημόσιου καθήκοντός μας ως εποπτικής αρχής, επομένως έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».