Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή

 Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

Όταν υποβάλλετε μια καταγγελία, χρειαζόμαστε πληροφορίες από εσάς για να εξετάσουμε την καταγγελία σας: για τον λόγο αυτό με τα έντυπα ή τις φόρμες υποβολής καταγγελίας σάς ζητάμε να μας δώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Όταν λαμβάνουμε μια καταγγελία, την καταχωρίζουμε σε αρχείο το οποίο περιλαμβάνει, συνήθως, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και κάθε άλλη πληροφορία που μας δώσατε σχετικά με τα καταγγελλόμενα περιστατικά. Σε περίπτωση που δεν μας παρέχετε τις σχετικές πληροφορίες δεν θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε την καταγγελία σας.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι να διερευνήσουμε την καταγγελία σας και να αναλάβουμε ελεγκτική δράση σύμφωνα με τα θεσμικά μας καθήκοντα.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας σας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως εποπτικής αρχής. Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από το άρθρο 57 παρ. 1 στ) ΓΚΠΔ και το άρθρο 13 παρ. 1 ζ) και η) ν. 4624/2019.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της καταγγελίας σας τηρούνται στα αρχεία της Αρχής για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

 

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

 

Για την εξέταση της καταγγελίας σας, το κείμενο αυτής γνωστοποιείται στον καταγγελλόμενο για να εκθέσει τις απόψεις του. Εάν, ως καταγγέλλων, δεν επιθυμείτε προσωπικά σας δεδομένα να γνωστοποιηθούν στον καταγγελλόμενο θα πρέπει να αναφέρετε, τεκμηριώσετε και εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμείτε να γνωστοποιηθούν τα συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα στον καταγγελλόμενο. Η Αρχή, κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας, θα αποφασίσει σχετικά. Καταγγελίες που υποβάλλονται στην Αρχή ανωνύμως μπορούν να τίθενται από την Αρχή στο αρχείο.

Εάν ενεργείτε ως εκπρόσωπος του καταγγέλλοντος, ζητάμε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας και, εάν είναι απαραίτητο, πληροφορίες για να μας αποδείξετε ότι έχετε την εξουσία να ενεργείτε για λογαριασμό αυτού.

Η πρόσβαση τρίτων στα έγγραφα της υπόθεσης διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων μας, ιδίως σε περίπτωση διασυνοριακής επεξεργασίας, μπορεί να διαβιβάσουμε τον φάκελο της καταγγελίας σε αρμόδιες εποπτικές αρχές και υπηρεσίες εντός ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση, η πρόσβαση τρίτων στον φάκελο της καταγγελίας διέπεται από τη νομοθεσία για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα του κράτους μέλους και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του αντίστοιχου ευρωπαϊκού οργάνου.

Στην περίπτωση της αναφοράς ανεπιθύμητης κλήσης ή μηνύματος (spam), μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλες αρχές, παρόχους τηλεφωνικών υπηρεσιών ή οργανισμούς, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας.

Κατά κανόνα, δεν δημοσιεύουμε την ταυτότητα των φυσικών προσώπων που αφορά μια καταγγελία, εκτός εάν τα στοιχεία έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί.

Τέλος, πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής. Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων».

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μπορούμε να ενεργούμε προς εκπλήρωση του δημόσιου καθήκοντός μας ως εποπτικής αρχής, επομένως έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».