Δικαίωμα εναντίωσης

Το δικαίωμα της εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) συνίσταται στο δικαίωμα που έχει το φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων) να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ ΓΚΠΔ (καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον) ή στ΄ (ύπαρξη εννόμου συμφέροντος), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Στην περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να σταματήσει την εν λόγω επεξεργασία εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Σκοποί απευθείας εμπορικής προώθησης

 

Το δικαίωμα εναντίωσης μπορεί να ασκηθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (άρθρο 21 παρ. 2-5 ΓΚΠΔ). Πρόκειται για απόλυτο δικαίωμα και στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους εν λόγω σκοπούς.

 

Ερευνητικοί σκοποί

 

Στις περιπτώσεις επεξεργασίας για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, κατά το άρθρο 89 παρ. 1 ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Ωστόσο, τηρείται πάντα η επιφύλαξη των προϋποθέσεων και εγγυήσεων που τίθενται στην παρ. 1 του άρθρου 89 ΓΚΠΔ (π.χ. χρήση ψευδωνύμων).

 

Ενημέρωση υποκειμένου κατά την πρώτη επικοινωνία

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει, το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, να ενημερώσει για την ύπαρξη του δικαιώματος αυτού με σαφήνεια και διακριτό τρόπο από τυχόν άλλες παρεχόμενες πληροφορίες.

 

Περιορισμοί δικαιωμάτων

 

Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων είναι δυνατό να υπόκεινται σε νόμιμους περιορισμούς μέσω νομοθετικών μέτρων, εφόσον δεν παραβιάζουν τον πυρήνα του εκάστοτε δικαιώματος, αφορούν σε αναγκαία και αναλογικά μέτρα που οφείλει να λαμβάνει μια δημοκρατική κοινωνία, εξυπηρετούν κάποιον από τους σκοπούς που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 23 παρ. 1 στοιχ. α΄- ι΄ ΓΚΠΔ και καλύπτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 παρ. 2 αναφορικά με το ελάχιστο περιεχόμενό τους.

Περιορισμοί του δικαιώματος εναντίωσης τίθενται στα άρθρο 35 του ν. 4624/2019. Η Αρχή με τη γνωμοδότησή της 1/2020 επί των διατάξεων του ν. 4624/2019 επισήμανε ότι με τα άρθρα 31 έως 35 του ν. 4624/2019 προβλέπονται εκτεταμένοι περιορισμοί των δικαιωμάτων των υποκειμένων χωρίς να ορίζονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις ανάλογα με την περίπτωση για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ΓΚΠ∆. Η Αρχή επιφυλάσσεται να κρίνει, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, αν οι εφαρμοζόμενοι σε κάθε περίπτωση, με βάση τις διατάξεις αυτές του νόμου, περιορισμοί είναι σύμφωνοι με τον ΓΚΠ∆ και με τις επιταγές που απορρέουν από τον ΧΘ∆ΕΕ και την ΕΣ∆Α (βλ. αιτ. σκ. 73 ΓΚΠ∆) και ιδίως από τα άρθρα 7, 8 και 52 ΧΘ∆ΕΕ και 8 ΕΣ∆Α.

 

Συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας

 

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης δικαιώματος από το υποκείμενο των δεδομένων, τον χρόνο παροχής πληροφοριών κατόπιν αιτήματος άσκησης δικαιώματος και το ελάχιστο περιεχόμενο ενημέρωσης σε περίπτωση μη ικανοποίησης δικαιώματος είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνεια».