Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή

Η Αρχή έχει αρμοδιότητα να χειρίζεται καταγγελίες και να ερευνά, αν χρειαστεί και από κοινού με εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ, πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιος μπορεί να υποβάλει καταγγελία;

 

Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή έχουν:

 • Τα υποκείμενα των δεδομένωνιδίως στις περιπτώσεις που έχουν στην Ελλάδα τη συνήθη διαμονή τους ή τον τόπο εργασίας τους ή η Ελλάδα είναι ο τόπος της εικαζόμενης παράβασης. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αναθέσουν σε μη κερδοσκοπικό φορέα, οργάνωση ή ένωση που έχει συσταθεί νομίμως, διαθέτει καταστατικούς σκοπούς που είναι γενικού συμφέροντος και δραστηριοποιείται στον τομέα προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή για λογαριασμό τους.
 • Οι συνδρομητές ή χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ανεξάρτητα αν είναι φυσικά πρόσωπα), αποκλειστικά για ζητήματα παραβιάσεων της ειδικότερης νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής.

 

Τι είδους καταγγελίες εξετάζει η Αρχή;

 

Η Αρχή εξετάζει καταγγελίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και συγκεκριμένα:

 1. Παραβίασης των προβλεπόμενων στα άρθρα 15 έως 22 ΓΚΠΔ δικαιωμάτων σας ως υποκειμένων των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως ασκήσει προς τον υπεύθυνο της επεξεργασίας τα δικαιώματά σας, όπου αυτά εφαρμόζονται, και είτε δεν λάβατε απάντηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 12 παρ. 4 ΓΚΠΔ προθεσμίας (ένας μήνας με –υπό προϋποθέσεις– παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβατε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεν είναι ικανοποιητική.
 2. Παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά παράβαση των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ, ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). Για την ταχύτερη επίλυση του ζητήματος ή/και για την πληρέστερη τεκμηρίωση της καταγγελίας συνιστάται, πριν την υποβολή της στην Αρχή, να απευθύνεστε στον υπεύθυνο επεξεργασίας ασκώντας ενδεχομένως δικαιώματά σας.

  Επίσης ο θιγόμενος συνδρομητής ή χρήστης (ανεξάρτητα αν είναι φυσικό πρόσωπο) έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή στις περιπτώσεις:
 3. Παράβασης των διατάξεων για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών (άρ. 11 παρ. 1 και 2 του ν. 3471/2006), και
 4. Παράβασης των διατάξεων για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (άρ. 11 ν. 3471/2006), όπως e-mail και sms.

 

Πότε μπορώ να υποβάλω καταγγελία στην Αρχή;

 

Πριν υποβάλετε την καταγγελία πρέπει να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας, π.χ. ασκώντας τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 15 έως 22 ΓΚΠΔ δικαιώματα, όπου αυτά εφαρμόζονται. Στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτόν για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δικών σας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Τα στοιχεία των DPO είναι δημοσιευμένα, συνήθως, στην ιστοσελίδα του υπευθύνου επεξεργασίας.

Αν το ζήτημα δεν επιλυθεί, μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, η Αρχή ενδέχεται να μην εξετάσει την καταγγελία.

 

Η Αρχή εξετάζει κάθε καταγγελία;

 

Καταγγελίες που είναι αόριστες, αβάσιμες ή υποβάλλονται καταχρηστικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ή ανωνύμως ή δεν περιέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία μπορούν να τίθενται από την Αρχή στο αρχείο. Πριν υποβάλετε την καταγγελία σας βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον τα απαιτούμενα πεδία.

 

Σε ποιο βαθμό εξετάζει η Αρχή τις καταγγελίες;

 

Σύμφωνα με το άρ. 57 παρ. 1 στ’ ΓΚΠΔ, η Αρχή ερευνά, στο μέτρο που ενδείκνυται, το αντικείμενο κάθε καταγγελίας. Επομένως, ο βαθμός εξέτασης κάθε καταγγελίας εναπόκειται στην κρίση της.

 

Μπορώ να ζητήσω από την Αρχή να μου επιδικάσει αποζημίωση σε περίπτωση παραβίασης;

 

Όχι. Η Αρχή έχει αρμοδιότητα να επιβάλει διορθωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των προστίμων) σε υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία, αλλά όχι να επιδικάσει αποζημιώσεις στα θιγόμενα υποκείμενα των δεδομένων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αποζημίωση θα πρέπει να ασκήσετε τα δικαιώματά σας δικαστικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα

 1. δικαστικής προσφυγής, εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας παραβιάστηκαν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, και
 2. αποζημιώσεως ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για τη ζημία που έχετε υποστεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, ως αποτέλεσμα παραβίασης του ΓΚΠΔ.

 

Πώς υποβάλλεται μια καταγγελία;

 

Οι καταγγέλλοντες μπορούν να υποβάλλουν την καταγγελία τους στην Αρχή ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας.

Συνιστάται η σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής για την υποβολή καταγγελίας καθότι συμβάλλει σημαντικά στη διευκόλυνση και απλούστευση της διαδικασίας διαχείρισης των καταγγελιών. Παρέχει στους χρήστες απλό και δομημένο τρόπο για την ορθή και πλήρη εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών με δυνατότητα εύκολης τροποποίησης/συμπλήρωσής τους. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής συγκέντρωσης και επεξεργασίας των απαιτούμενων πληροφοριών επιτρέπει την ταχύτερη αξιολόγηση και δρομολόγηση της καταγγελίας.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της καταγγελίας, ακολουθούνται συνοπτικά τα παρακάτω βήματα από τους καταγγέλλοντες:

 1. Σύνδεση του καταγγέλλοντος στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής ως «πολίτη» με χρήση των διαπιστευτηρίων taxisnet (στον ίδιο σύνδεσμο είναι διαθέσιμες οδηγίες για τη σύνδεση και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής).
 2. Επιλογή της λειτουργικότητας «Υποβολή καταγγελίας», στην οποία παρέχονται οι κατηγορίες ηλεκτρονικών φορμών καταγγελίας που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με τις αντίστοιχες οδηγίες συμπλήρωσης.
 3. Συμπλήρωση των πεδίων της κατάλληλης ηλεκτρονικής φόρμας, ανάλογα με το αντικείμενο της καταγγελίας και επισύναψη τυχόν εγγράφων που συνδέονται άμεσα με την καταγγελία.
 4. Υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας.

Κατηγορία ηλεκτρονικής φόρμας

Οδηγίες συμπλήρωσης

Παραβίασης δικαιώματος (άρθρα 15 - 22 ΓΚΠΔ)

οδηγίες συμπλήρωσης

Παράνομων τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών

οδηγίες συμπλήρωσης

Αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email/sms) – SPAM

οδηγίες συμπλήρωσης

Παράνομης επεξεργασίας (Χρησιμοποιείται για κάθε παραβίαση που δεν εμπίπτει στις πιο πάνω τρεις κατηγορίες)

οδηγίες συμπλήρωσης

Καταγγελία Schengen/VIS/Eurodac

οδηγίες συμπλήρωσης

 

Για την υποβολή καταγγελίας στην Αρχή από μη κερδοσκοπικό φορέα, οργανισμό, οργάνωση ή σωματείο ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εκπροσωπεί τα υποκείμενα των δεδομένων (άρθρο 80 του ΓΚΠΔ, άρθρο 41 του ν. 4624/2019), ακολουθούνται συνοπτικά τα παρακάτω βήματα:

 1. Σύνδεση του εν λόγω φορέα εκπροσώπησης στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής ως «φορέα», με χρήση των διαπιστευτηρίων taxisnet (στον ίδιο σύνδεσμο είναι διαθέσιμες οδηγίες για τη σύνδεση και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής).
 2. Συμπλήρωση των πεδίων της ηλεκτρονικής φόρμας «Αίτημα (για λοιπές χρήσεις)» (οδηγίες συμπλήρωσης) και επισύναψη τυχόν εγγράφων που συνδέονται άμεσα με την καταγγελία.
 3. Συμπλήρωση της κατηγορίας αιτήματος με την επιλογή «Καταγγελία από φορέα με βάση το άρθρο 80 του ΓΚΠΔ».
 4. Υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας.

Σε κάθε ηλεκτρονική φόρμα υπάρχουν υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση, ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας. Εάν αυτά τα πεδία δεν συμπληρωθούν ή δεν  συμπληρωθούν σωστά, ή χρησιμοποιηθεί άλλη ηλεκτρονική φόρμα καταγγελίας με την οποία δεν παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες, η Αρχή έχει δικαίωμα να μην επιληφθεί της καταγγελίας.

Οι υποβληθείσες καταγγελίες που είναι αόριστες, προδήλως αβάσιμες, ή υποβάλλονται καταχρηστικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ή ανωνύμως ή δεν περιέχουν τα αιτούμενα στοιχεία, όπως προδιαγράφονται στα πρότυπα έγγραφα καταγγελίας, μπορούν να τίθενται από την Αρχή στο αρχείο.

 

Άλλοι κατ’ εξαίρεση τρόποι υποβολής καταγγελίας

 

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, μπορείτε να υποβάλετε το αντίστοιχο έντυπο της καταγγελίας με έναν από τους παρακάτω αναφερόμενους τρόπους. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι τρόποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ εξαίρεση, ως επικουρική λύση υποβολής καταγγελίας στην Αρχή.

Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή της καταγγελίας στην Αρχή γίνεται με τη συμπλήρωση και αποστολή των αντίστοιχων ανά περίπτωση εντύπων (βλ. παρακάτω τους τρόπους αποστολής). Σε κάθε έντυπο υπάρχουν υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση, ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας. Εάν αυτά τα πεδία δεν συμπληρωθούν ή δεν συμπληρωθούν σωστά, ή χρησιμοποιηθεί άλλο έντυπο με το οποίο δεν παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες, η Αρχή έχει δικαίωμα να μην επιληφθεί της καταγγελίας. Στο τέλος κάθε εντύπου καταγγελίας υπάρχουν σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης.

Οι υποβληθείσες καταγγελίες που είναι αόριστες, προδήλως αβάσιμες, ή υποβάλλονται καταχρηστικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ή ανωνύμως ή δεν περιέχουν τα αιτούμενα στοιχεία, όπως προδιαγράφονται στα πρότυπα έγγραφα καταγγελίας, μπορούν να τίθενται από την Αρχή στο αρχείο.

 

Έντυπο καταγγελίας

Χρήση

Παραβίασης δικαιώματος (άρθρα 15 - 22 ΓΚΠΔ)

docx / pdf

Παράνομων τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών

docx / pdf

Αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email/sms) – SPAM

docx / pdf

Παράνομης επεξεργασίας (Χρησιμοποιείται για κάθε παραβίαση που δεν εμπίπτει στις πιο πάνω τρεις κατηγορίες)

docx / pdf

Καταγγελία Schengen/VIS/Eurodac

docx / pdf

 

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας με τους εξής τρόπους:

 • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: complaints@dpa.gr.
 • Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.
 • Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος). Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00.

 

Περισσότερα για την επεξεργασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας εδώ.