Προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή

 Ποια προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνουμε από τρίτους;

 

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να ζητήσουν προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή και να υποβάλουν Εκτίμηση Αντικτύπου για την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ), σύμφωνα με το άρθρο 36 ΓΚΠΔ, εφόσον οι κίνδυνοι των σχεδιαζόμενων επεξεργασιών δεν μπορούν να μετριαστούν αποτελεσματικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις συλλέγονται πληροφορίες που περιλαμβάνουν τα ονόματα των εκπροσώπων των υπευθύνων επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Σκοπός της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων είναι η επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τη συλλογή πληροφοριών και την πραγματοποίηση της προηγούμενης διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 36 ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την αίτηση του φορέα σας για την πραγματοποίηση των σχετικών επικοινωνιών. Επίσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τη σχετική γνώμη της Αρχής.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των δημόσιων καθηκόντων μας ως εποπτικής αρχής. Το σχετικό καθήκον μας απορρέει από το άρθρο 36 ΓΚΠΔ.

 

Πόσο καιρό τα διατηρούμε;

 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του αιτήματος προηγούμενης διαβούλευσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι 20 έτη από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

 

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα κατά τη διαβούλευση βασιζόμενοι στο σχετικό δημόσιο καθήκον μας ως εποπτικής αρχής, έτσι έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».