Καταγγελίες εκ μέρους φορέων που εκπροσωπούν υποκείμενα των δεδομένων

 Ποια προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνουμε από τρίτους;

 

Εάν ανήκετε σε κάποια ένωση, οργάνωση ή άλλο φορέα που εκπροσωπεί υποκείμενα δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 80 ΓΚΠΔ, λαμβάνουμε τα στοιχεία σας σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας εκ μέρους του εν λόγω φορέα για λογαριασμό σας.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας ως μελών της ένωσης που έχει υποβάλει καταγγελία για λογαριασμό σας είναι να διερευνήσουμε την καταγγελία και να αναλάβουμε ελεγκτική δράση σύμφωνα με τα θεσμικά μας καθήκοντα.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως εποπτική αρχή. Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από το άρθρο 57 παρ. 1 στ) σε συνδυασμό με το άρθρο 80 ΓΚΠΔ και το άρθρο 13 παρ. 1 ζ) και η) ν. 4624/2019.

 

Πόσο καιρό τα διατηρούμε;

 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από τη νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και του είδους της επεξεργασίας. Τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της καταγγελίας σας τηρούνται στα αρχεία της Αρχής για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

 

Για την εξέταση της καταγγελίας, το κείμενο της καταγγελίας γνωστοποιείται στον καταγγελλόμενο για να εκθέσει τις απόψεις του. Εάν ως καταγγέλλων δεν επιθυμείτε προσωπικά σας δεδομένα να γνωστοποιηθούν στον καταγγελλόμενο θα πρέπει να αναφέρετε, τεκμηριώσετε και εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμείτε να γνωστοποιηθούν τα συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα στον καταγγελλόμενο και η Αρχή, κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας, θα αποφασίσει σχετικά.

Η πρόσβαση τρίτων στα έγγραφα της υπόθεσης διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων μας, ιδίως σε περίπτωση διασυνοριακής επεξεργασίας, μπορεί να διαβιβάσουμε τον φάκελο της καταγγελίας σε αρμόδιες εποπτικές αρχές και υπηρεσίες εντός ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση, η πρόσβαση τρίτων στον φάκελο της καταγγελίας διέπεται από τη νομοθεσία για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα του κράτους μέλους και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του αντίστοιχου ευρωπαϊκού οργάνου.

Στην περίπτωση της αναφοράς ανεπιθύμητων κλήσεων ή μηνυμάτων (spam), μπορούμε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλες αρχές, παρόχους τηλεφωνικών υπηρεσιών ή οργανισμούς, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας.

Επίσης πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων».

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει του καθήκοντός μας προς το δημόσιο συμφέρον ως εποπτική αρχή, συνεπώς έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία που διενεργούμε στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».