Υποβολή σχεδίου Δεσμευτικών Eταιρικών Κανόνων ή κώδικα δεοντολογίας προς έγκριση ή κριτηρίων πιστοποίησης προς έγκριση

 Ποια προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνουμε από τρίτους;

 

Όταν αξιολογούμε και ελέγχουμε αιτήσεις Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων (Binding Corporate Rules − BCR) σύμφωνα με το άρθρο 47 ΓΚΠΔ ή κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 5 ΓΚΠΔ ή κριτήρια πιστοποίησης προς έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 5 ΓΚΠΔ, λαμβάνουμε τα κύρια στοιχεία επικοινωνίας των νομίμων εκπροσώπων ή εξωτερικών συνεργατών του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος, κατά περίπτωση.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Σκοπός της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων σας είναι να έχουμε ένα σημείο επικοινωνίας με τον ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα που εκπροσωπείτε ώστε να λάβουμε πληροφορίες και να σας απαντήσουμε για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων ή του κώδικα δεοντολογίας σας ή των κριτηρίων πιστοποίησης.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας ως εποπτική αρχή, προς το δημόσιο συμφέρον. Τα σχετικά καθήκοντα απορρέουν από τα άρθρο 40 παρ. 5 και 47 ΓΚΠΔ.

 

Πόσο καιρό τα διατηρούμε;

 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σχετικού αιτήματος και σε κάθε περίπτωση μέχρι 20 έτη από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

 

Τα στοιχεία σας διαβιβάζονται κατά περίπτωση στις ομόλογες εποπτικές αρχές με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την έγκριση του αιτήματος που υποβάλατε. Επίσης πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων».

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Καθώς η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στη βάση της εκπλήρωσης του καθήκοντός μας προς το δημόσιο συμφέρον ως εποπτικής αρχής, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία που διενεργούμε στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».