Διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ

 Ποια προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνουμε από τρίτους;

 

Εάν περιλαμβάνεστε στον πίνακα προσληπτέων κατόπιν προκήρυξης του ΑΣΕΠ που αφορά θέσεις εργασίας στην Αρχή, μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων το ΑΣΕΠ κοινοποιεί στην Αρχή τον πίνακα με τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας σας, καθώς και σύντομο βιογραφικό σας. Μετά την εκ μέρους σας προσκόμιση του φακέλου της αίτησής σας, η Αρχή αναζητά και συλλέγει αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες αρχές δεδομένα οικογενειακής κατάστασης, ποινικού μητρώου δικαιοπρακτικής ικανότητας (πιστοποιητικό μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση) και ικανότητας εργασίας (μη θέση σε αργία/διαθεσιμότητα), στρατολογίας (όσον αφορά τους άρρενες) και επιβεβαιώνει τη γνησιότητα των τίτλων σπουδών σας με τους φορείς που τους έχουν εκδώσει. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε σχέση με τους αναπληρωματικούς προσληπτέους, μόνο όμως σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης ως προς έναν ή περισσότερους των αρχικώς προσληπτέων.

Αν περιλαμβάνεστε στον πίνακα απορριπτέων, το ΑΣΕΠ διαβιβάζει στην Αρχή έναν πίνακα που περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό μητρώου της αίτησής σας και την αιτιολογία της απόρριψής σας (όχι ονοματεπώνυμο).

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψής σας από την Αρχή, η οποία περιλαμβάνει την επικοινωνία των εκπροσώπων του Διοικητικού Τμήματος μαζί σας, την αποδοχή της θέσης εκ μέρους σας και στη συνέχεια την προσκόμιση του πλήρους φακέλου της αίτησής σας, τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και την έκδοση του ΦΕΚ για την τοποθέτησή σας. Ο πίνακας απορριπτέων διαβιβάζεται στην Αρχή με τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία, για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας.

Η νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 β) του ΓΚΠΔ, το οποίο αφορά στην επεξεργασία που απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τις ενέργειες που απαιτούνται έπειτα από αίτησή σας και πριν από τη σύναψη σύμβασης. Η νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων σας που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως είναι τα στοιχεία υγείας ή εθνοτικής προέλευσης, είναι το άρθρο 9 παρ. 2 β) του ΓΚΠΔ, δηλαδή οι υποχρεώσεις μας βάσει της εργατικής νομοθεσίας και το άρθρο 9 παρ. 2 η) για την εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 4 (ιθαγένεια) και 7 (υγεία) του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικού Κώδικα) και των άρθρων 18 παρ. 19 και 19 παρ. 9 του ν. 2190/1994 που προβλέπει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των δικαιολογητικών. Ως προς τα δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες, νομική βάση επεξεργασίας είναι το άρθρο 10 ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Πόσο καιρό τα διατηρούμε;

 

Τα δεδομένα σας διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης. Κατά το στάδιο ανάληψης των καθηκόντων σας ενημερώνεστε για την επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιούμε ως εργοδότης.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας (όπως, για παράδειγμα, αν δεν προσέλθετε στην ορκωμοσία), τα δεδομένα σας διαγράφονται.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

 

Τα δεδομένα που αφορούν την πρόσληψή σας κοινοποιούνται στο ΑΣΕΠ και στο Εθνικό Τυπογραφείο για τον σκοπό της έκδοσης του ΦΕΚ. Επίσης, κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές από τις οποίες η Αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως ορισμένα δικαιολογητικά. Τέλος, πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων».

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, περιορισμού της επεξεργασίας ή διαγραφής των δεδομένων υπό προϋποθέσεις (όπως αν δεν είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν) και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».