Ένταξη στο μητρώο του άρθρου 13

 Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

Όταν υποβάλλετε αίτηση εγγραφής στο Μητρώο του άρθρου 13, επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμο και την ταχυδρομική διεύθυνση (ή τις διευθύνσεις) σας, στην οποία (ή στις οποίες) δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστική αλληλογραφία. Σε περίπτωση που δεν μας παρέχετε τις σχετικές πληροφορίες δεν θα είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, δηλαδή να σας εντάξουμε στο Μητρώο προσώπων που δεν επιθυμούν να περιλαμβάνονται σε αρχεία, τα οποία έχουν ως σκοπό την προώθηση προμήθειας αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας σας, είναι το άρθρο 6 παρ. 1 (ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως εποπτικής αρχής. Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από το άρθρο 13 παρ. 3 ν. 2472/1997.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Τα στοιχεία σας που καταχωρούνται στο Μητρώο του άρθρου 13 τηρούνται έως την ανάκληση της εγγραφής σας και για χρονικό διάστημα 5 ετών από τη διαγραφή τους, εξαιρουμένων όσων έχουν χρησιμοποιηθεί σε σχετικές διοικητικές πράξεις της Αρχής.

 

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

 

Τα στοιχεία του Μητρώου του άρθρου 13 διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε υπεύθυνο επεξεργασίας αιτηθεί το Μητρώο, προκειμένου να διαγράφουν από τα αρχεία τους τα πρόσωπα που περιέχονται σε αυτό, όταν πραγματοποιούν δραστηριότητες επεξεργασίας με σκοπό προώθηση πωλήσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Αρχής, ιδίως σε περίπτωση διασυνοριακής επεξεργασίας, η Αρχή διαβιβάζει συγκεκριμένα στοιχεία του Μητρώου σε αρμόδιες εποπτικές αρχές και υπηρεσίες εντός ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση, η πρόσβαση τρίτων στον φάκελο της συγκεκριμένης υπόθεσης διέπεται από τη νομοθεσία για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα του κράτους μέλους και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του αντίστοιχου ευρωπαϊκού οργάνου.

Τέλος, πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής. Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων».

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μπορούμε να ενεργούμε προς εκπλήρωση του δημόσιου καθήκοντός μας ως εποπτικής αρχής, επομένως έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις,  καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».