Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες εποπτικές αρχές κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών ή ελέγχων. Μπορούμε επίσης να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με άλλους ελεγκτικούς φορείς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας. Εάν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας υποπέσει στην αντίληψή μας κάποιο ποινικό αδίκημα, όλα τα σχετικά στοιχεία μπορεί να διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

Με την ιδιότητά μας ως εποπτικής αρχής της Ελλάδας για την προστασία δεδομένων, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να συνεργαστούμε και να συνδράμουμε ομόλογες εποπτικές αρχές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών και τη διενέργεια ελέγχων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων εποπτικών αρχών εάν σχετίζονται με την καταγγελία ή τον έλεγχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμογής του μηχανισμού συνεκτικότητας, αποδέκτης προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (European Data Protection Board).

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν στους εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργάζεται η Αρχή για την υποστήριξη των συστημάτων της. Συγκεκριμένα, η ΔΠ φιλοξενείται στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ Α.Ε.), το οποίο διαχειρίζεται η ΓΓΠΣΔΔ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά τη χρήση των υπηρεσιών της παρούσας διαδικτυακής πύλης (ΔΠ) και στο πλαίσιο της εγγραφής σας ως χρήστη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές εντός Ελλάδας και δεν διαβιβάζονται στο εξωτερικό, ενώ πρόσβαση σε αυτά μπορεί να έχει το αρμόδιο προσωπικό της εταιρείας Modus A.E. στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του συστήματος. Τέλος, τη διαχείριση της ΔΠ έχει αναλάβει η εταιρεία DOTSOFT A.E., το αρμόδιο προσωπικό της οποίας μπορεί να έχει πρόσβαση στις λίστες των αποδεκτών του e-Newsletter και των δελτίων Τύπου της Αρχής στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Οι εκτελούντες δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν τους έχουμε δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Περισσότερα για τους όρους χρήσης της ΔΠ είναι διαθέσιμα εδώ.