Έλεγχος επιχείρησης ή δημόσιου φορέα

 Ποια προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνουμε από τρίτους;

 

Όταν διενεργούμε έναν έλεγχο σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία, ενδέχεται να μας γνωστοποιηθούν από τον ελεγχόμενο φορέα στοιχεία μελών του προσωπικού του ή εκπροσώπων του. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, η θέση στον ελεγχόμενο φορέα και στοιχεία επικοινωνίας.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Ο σκοπός της επεξεργασίας αυτών των πληροφοριών είναι η αποτελεσματική διενέργεια, τεκμηρίωση και ολοκλήρωση του ελέγχου, η λήψη πληροφοριών από τους εκπροσώπους ή υπαλλήλους του ελεγχόμενου φορέα και η δυνατότητα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του ελέγχου στον ελεγχόμενο φορέα.

Η νομική βάση σύμφωνα με την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι το άρθρο 6 παρ. 1ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας προς το δημόσιο συμφέρον ως εποπτική αρχή. Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από το άρθρο 57 παρ. 1 στ) και η) ΓΚΠΔ και το άρθρο 13 παρ. 1 ζ) και η) ν. 4624/2019.

 

Πόσο καιρό τα διατηρούμε;

 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο του ελέγχου τηρούνται στα αρχεία της Αρχής για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

 

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

Σε περίπτωση όμως που, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, υποπέσει στην αντίληψή μας κάποιο ποινικό αδίκημα, όλα τα σχετικά στοιχεία μπορεί να διαβιβαστούν στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δημόσιων καθηκόντων μας ως εποπτικής αρχής, επομένως έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».