Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους (σχετικά άρθρα 18, 19 ΓΚΠΔ). Συγκεκριμένα το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει από τον υπεύθυνο να περιορίσει την επεξεργασία. Το δικαίωμα αυτό είναι εναλλακτικό του δικαιώματος για διαγραφή (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ) και του δικαιώματος εναντίωσης (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ). Δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και ισχύει μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Πότε το υποκείμενο των δεδομένων έχει αυτό το δικαίωμα;

 

Όταν:

 • το υποκείμενο των δεδομένων επικαλείται την ανακρίβεια των δεδομένων του και ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξετάζει το σχετικό αίτημα,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων και ζητά, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
 • τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων ζητά την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών του αξιώσεων,
 • το υποκείμενο των δεδομένων έχει ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξετάζει την ύπαρξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντός του.

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί συνδυαστικά με το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα εναντίωσης.

Συγκεκριμένα,

 1. εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διόρθωση των ανακριβών του δεδομένων, μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξετάζει το αίτημα διόρθωσης,
 2. εάν το υποκείμενο ασκεί το δικαίωμα εναντίωσης, μπορεί να ζητήσει παράλληλα τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξετάζει το αίτημα εναντίωσης.

 

Τρόποι περιορισμού

 

Ο ΓΚΠΔ προτείνει πολλούς τρόπους περιορισμού της επεξεργασίας, όπως:

 • τα δεδομένα να μεταφερθούν προσωρινά σε άλλο σύστημα,
 • να μην υπάρχει πρόσβαση των χρηστών στα δεδομένα,
 • τα δεδομένα να μην είναι προσωρινά δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα.

 

Επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων που έχουν περιοριστεί;

 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων που έχουν περιοριστεί, εκτός της αποθήκευσης, παρά μόνο:

 • με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή
 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή
 • για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή
 • για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

 

Περαιτέρω ενημέρωση

 

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σε αποδέκτες, οφείλει να ανακοινώσει σε κάθε έναν εξ αυτών τον περιορισμό της επεξεργασίας − εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Εφόσον ζητηθεί, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους αποδέκτες αυτούς.

 

Συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας

 

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης δικαιώματος από το υποκείμενο των δεδομένων, τον χρόνο παροχής πληροφοριών κατόπιν αιτήματος άσκησης δικαιώματος και το ελάχιστο περιεχόμενο ενημέρωσης σε περίπτωση μη ικανοποίησης δικαιώματος είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνεια».