Έλεγχος για διοικητική παράβαση

 Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

Όταν διερευνούμε μια περίπτωση παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είτε στο πλαίσιο διερεύνησης μιας καταγγελίας είτε αυτεπαγγέλτως, συλλέγουμε πληροφορίες από τον καταγγελλόμενο/ελεγχόμενο. Σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνονται κάθε είδους στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τα υπό έλεγχο φυσικά πρόσωπα.

Εάν είστε ελεγχόμενος, είστε υποχρεωμένος από τον νόμο να μας παρέχετε τις πληροφορίες και τα δεδομένα που σας ζητάμε. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να επιβληθούν εις βάρος σας οι προβλεπόμενες από τον νόμο διοικητικές κυρώσεις.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου για διοικητική παράβαση είτε αφορά την εξέτασης μιας καταγγελίας είτε κατόπιν αυτεπάγγελτης ενέργειας, με σκοπό να διερευνήσουμε την υπόθεση και να αναλάβουμε ελεγκτική δράση σύμφωνα με τα θεσμικά μας καθήκοντα. Ως εποπτική αρχή, πρέπει να διαπιστώσουμε εάν έχει παραβιαστεί η νομοθεσία, ώστε να μπορέσουμε να ασκήσουμε τις προβλεπόμενες από τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019 ελεγκτικές και διορθωτικές εξουσίες μας έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασίας εάν χρειαστεί.

Η επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιούμε στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1 ε) ΓΚΠΔ).Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από τα άρθρα 57 παρ. 1 α) και η) και 58 ΓΚΠΔ, και 13 παρ. 1 α) και η) και 15 ν. 4624/2019. Αυτό αποτελεί μέρος της εποπτικής αποστολής της Αρχής.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 20 χρόνια και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της παράβασης και η ενδεχόμενη επανεξέτασή του από τα αρμόδια διοικητικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής, οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

 

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

 

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

Τα δεδομένα του καταγγέλλοντος  μπορεί να κοινοποιηθούν στον καταγγελλόμενο, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της υπόθεσης και εφόσον αυτός υποβάλει σχετική αίτηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις αρμόδιες διωκτικές αρχές ή σε άλλες εποπτικές αρχές κατά τη διάρκεια διερεύνησης καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου.

Κατά κανόνα, δεν δημοσιεύουμε την ταυτότητα των φυσικών προσώπων που αφορά μια καταγγελία, εκτός εάν τα στοιχεία έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προς εκπλήρωση του δημόσιου καθήκοντός μας ως εποπτικής αρχής, επομένως έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούνται από εμάς στο πλαίσιο διερεύνησης διοικητικών παραβάσεων της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα ανακριβή δεδομένα, να συμπληρώσετε τα ελλιπή δεδομένα, να ζητήσετε τη διαγραφή τους σε ορισμένες περιπτώσεις και να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».