Ανακοίνωση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

 Ποια προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνουμε από τρίτους;

 

Εάν είστε Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία, τα στοιχεία σας ανακοινώνονται στην Αρχή σύμφωνα με τη σχετική υποχρέωσή του, βάσει του άρθρου 37 παρ. 7 ΓΚΠΔ. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ειδικό έντυπο, το οποίο καλούνται να συμπληρώνουν οι υπεύθυνοι και εκτελούντες την επεξεργασία προκειμένου να ανακοινώσουν στην Αρχή τον ορισμό του DPO τους σύμφωνα με την προαναφερθείσα υποχρέωσή τους.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας ως DPO είναι η τήρηση Μητρώου Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων από την Αρχή ώστε να μπορεί να συνεργάζεται μαζί σας, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 δ) ΓΚΠΔ. Πιο συγκεκριμένα, με την καταχώριση των δεδομένων σας, δημιουργείται μια εγγραφή στο μητρώο που διατηρούμε στο πληροφοριακό σύστημα της Αρχής που αφορά στις δηλώσεις DPO. Χρησιμοποιούμε τα εν λόγω στοιχεία, σε περίπτωση ελέγχου, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι ο φορέας που σας έχει ορίσει ως DPO έχει συμμορφωθεί με την ανωτέρω απαίτηση, αλλά και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περιπτώσεις που μπορεί να χρειαζόμαστε επιπλέον πληροφόρηση για την επεξεργασία που ο εν λόγω φορέας πραγματοποιεί.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 (ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων μας προς το δημόσιο συμφέρον ως εποπτική αρχή. Το εν λόγω καθήκον μας απορρέει από το άρθρο 39 παρ. 1 δ) ΓΚΠΔ.

 

Πόσο καιρό τα διατηρούμε;

 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε την ιδιότητα του DPO, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

 

Εάν είστε DPO που έχει ανακοινωθεί στην Αρχή εκ μέρους του φορέα που εκπροσωπείτε, δημοσιεύουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Συνιστούμε στους υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες να είναι διαφανείς σχετικά με την ταυτότητα του DPO τους. Επίσης, πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων».

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει του καθήκοντός μας προς το δημόσιο συμφέρον ως εποπτικής αρχής, συνεπώς έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία που διενεργούμε στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, όπως για παράδειγμα εάν η εν λόγω επεξεργασία αποτελεί νομική υποχρέωση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα σχετικά άρθρα του ΓΚΠΔ (37-39). Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».