Υποβολή αίτησης παροχής πληροφοριών ή χορήγησης εγγράφων

 Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα προς την Αρχή, επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία του τυχόν εκπροσώπου σας και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο που τυχόν μας παρέχετε με το αίτημά σας. Επίσης, αποθηκεύουμε στο σύστημά μας την απάντησή μας στο αίτημά σας.

Η παροχή των παραπάνω δεδομένων σας είναι αναγκαία για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Αν το αίτημά σας αφορά τη χορήγηση εγγράφων που αφορούν τρίτο πρόσωπο, επεξεργαζόμαστε επίσης όποιο σχετικό έγγραφο μας προσκομίσετε για την απόδειξη του έννομου συμφέροντός σας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Ο σκοπός μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας για πληροφόρηση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ή για χορήγηση εγγράφων.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του καθήκοντος της Αρχής να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών, που έχει τεθεί προς το δημόσιο συμφέρον. Συγκεκριμένα, το σχετικό καθήκον μας απορρέει από τις ακόλουθες διατάξεις:

  • Άρθρο 57 παρ. 1 ε) Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679/ΕΕ, ΓΚΠΔ).
  • Άρθρο 13 παρ. 1 ε) ν. 4624/2019.
  • Ν. 3448/2006 σχετικά με την Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα,
  • Άρθρο 5 (Πρόσβαση σε Έγγραφα) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).
  • Οδηγία 2003/4/EΚ για την Ελευθερία της Πρόσβασης του κοινού στην Πληροφορία.

     

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται στα αρχεία της Αρχής για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

 

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

 

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο παροχής πληροφοριών και εγγράφων, βάσει του σχετικού καθήκοντός μας προς το δημόσιο συμφέρον ως εποπτικής αρχής, συνεπώς έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».