Πληροφορίες για cookies

Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.

Στη συνέχεια παρατίθεται η πολιτική της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής Αρχή) για τη χρήση των cookies στη Διαδικτυακή της Πύλη (εφεξής ΔΠ), η παροχή δυνατότητας στους επισκέπτες/χρήστες να διαχειρίζονται τις προτιμήσεις τους σε σχέση με τα cookies καθώς σχετικές πληροφορίες.