Άρθρο 12 : Διαφανής ενημέρωση

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ΝΠΔΔ για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτους

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-07-21
Αριθμός πράξης
30

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά ΝΠΔΔ για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος σε τρίτους χωρίς νόμιμη βάση και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του τελευταίου για τον σκοπό της περαιτέρω επεξεργασίας και διαπίστωσε ότι έλαβε χώρα παραβίαση του άρθρου 14 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 ΓΚΠΔ καθώς και της αρχής της νόμιμης, αντικειμενικής και διαφανούς επεξεργασίας κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 α’ του ΓΚΠΔ και επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-08/30_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Δικαίωμα πρόσβασης γονέα σε προσωπικά δεδομένα ανήλικου τέκνου

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-07-08
Αριθμός πράξης
26

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά υπευθύνου επεξεργασίας ιατρού για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, το οποίο άσκησε ο πατέρας για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου του αφού διαπίστωσε ότι έλαβε χώρα παραβίαση των άρθρων 12 παρ. 1, 2 και 15 παρ. 1 ΓΚΠΔ και επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 χιλιάδων ευρώ.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
257
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-07/26_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επιβολή κυρώσεων στον ΔΟΠΑΚΑ Δήμου Ταύρου Μοσχάτου για παράνομη επεξεργασία και μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-05-25
Αριθμός πράξης
21

Η Αρχή επέβαλε την κύρωση του διοικητικού χρηματικού προστίμου στον ΔΟΠΑΚΑ του Δήμου Ταύρου Μοσχάτου για παράνομη επεξεργασία, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ ΓΚΠΔ και μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 στοιχ. δ΄ του ιδίου Κανονισμού. Ειδικότερα, η Αρχή έκρινε ότι ο ΔΟΠΑΚΑ προέβη σε παράνομη επεξεργασία μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια εγγράφων περιεχόντων προσωπικά δεδομένα του προσφεύγοντος κατά παράβαση του οικείου ν. 3861/2010 και ακολούθως δεν ικανοποίησε το αίτημα διαγραφής του προσφεύγοντος αναφορικά με την εν λόγω παράνομη ανάρτηση παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα διαγραφής του άρθρου 17 ΓΚΠΔ.

 

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-05/21_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Καταγγελία υποκειμένου των δεδομένων κατά Κολλεγίου για παραβίαση των δικαιωμάτων πρόσβασης και διαγραφής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-10-29
Αριθμός πράξης
33

Καταγγελία υποκειμένου των δεδομένων κατά Κολλεγίου για παραβίαση των δικαιωμάτων πρόσβασης και διαγραφής εργαζομένου του Κολλεγίου. Η Αρχή κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι το Κολλέγιο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εκπλήρωσε το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου μη προσηκόντως, ήτοι πλημμελώς, μέσω της μη χορηγήσεως της έτερης καταγγελίας της σπουδάστριας του Κολλεγίου, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 15 του ΓΚΠΔ και δίνει εντολή στο Κολλέγιο, δυνάμει του άρθρου 58 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ, να χορηγήσει στον εργαζόμενο την καταγγελία που υποβλήθηκε σε βάρος του από σπουδάστρια του Κολλεγίου, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος αυτής. Η Αρχή, κρίνει, περαιτέρω, ότι το Κολλέγιο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εκπλήρωσε το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου, καθυστερημένα κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 3 και 4 του ΓΚΠΔ και επιβάλλει, δυνάμει του άρθρου 83 παρ. 5 στοιχ. β΄ του ΓΚΠΔ διοικητικό πρόστιμο. Τέλος, η Αρχή κρίνει ότι το Κολλέγιο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εκπλήρωσε το δικαίωμα διαγραφής του εργαζομένου, καθυστερημένα κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 3 και 4 του ΓΚΠΔ και επιβάλλει, δυνάμει του άρθρου 83 παρ. 5 στοιχ. β΄ του ΓΚΠΔ διοικητικό πρόστιμο.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-12/33_2020.anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Μη τεκμηρίωση παράβασης από υποψήφιο δήμαρχο για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω συμβατικού ταχυδρομείου και επιβολή διοικητικού προστίμου για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-08-13
Αριθμός πράξης
29

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου των δεδομένων μετά τη λήψη φακέλου αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας μέσω συμβατικού ταχυδρομείου από υποψήφιο δήμαρχο, ο οποίος στο εσωτερικό του περιλάμβανε δύο ψηφοδέλτια σταυρωμένα. Η Αρχή με την με αριθμό 29/2020 απόφασή της έκρινε ότι δεν τεκμηριώνεται παράβαση εκ μέρους του καταγγελλομένου σχετικά με αποστολή μη ζητηθείσας πολιτικής επικοινωνίας μέσω συμβατικού ταχυδρομείου. Και αυτό διότι δεν προκύπτει ότι ο φάκελος εστάλη από τον ίδιο τον καταγγελλόμενο για την προώθηση της υποψηφιότητάς του αφού ευλόγως μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει σταλεί από υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος συμμετείχε στον συνδυασμό του καταγγελλόμενου, για την προώθηση της δικής του υποψηφιότητας, δεδομένου ότι ο φάκελος περιείχε δύο σταυρωμένα ψηφοδέλτια. Η Αρχή, με την ίδια απόφαση, επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καταγγελλόμενο υπεύθυνο επεξεργασίας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης. 

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-09/29_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
202023929
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και παράλειψη ενημέρωσης σε δικαίωμα διαγραφής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-08-13
Αριθμός πράξης
28

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία για αποστολή ανεπιθύμητου συντόμου γραπτού μηνύματος (SMS) από υποψήφια βουλευτή με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα και μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής. Η Αρχή έκρινε ότι η καταγγελλομένη, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση των παραληπτών των μηνυμάτων SMS, ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή με τα υποκείμενα των δεδομένων. Η Αρχή με την με αριθμό 28/2020 Απόφασή της επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στην υποψήφια βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και παράλειψη ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων για ενέργεια που πραγματοποίησε σχετικά με υποβληθέν αίτημα διαγραφής δεδομένων.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-09/28_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
202023928
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Συστάσεις - υποδείγματα για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-06-09
Αριθμός πράξης
2

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που χρησιμοποιούν συστήματα βιντεοεπιτήρησης οφείλουν να παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τη λειτουργία καμερών, πριν κάποιος εισέλθει στον επιτηρούμενο χώρο. Για τον σκοπό αυτό είναι, κατά κανόνα, προσφορότερο να ακολουθείται πολυεπίπεδη προσέγγιση, δηλαδή να υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες για την άμεση ενημέρωση όσων εισέρχονται στον χώρο, οι οποίες να παραπέμπουν σε εύκολα προσβάσιμη αναλυτική ενημέρωση.

Η Αρχή επισημαίνει ιδιαίτερα την υποχρέωση για αυξημένη διαφάνεια, όπως απορρέει από τον ΓΚΠΔ και παρέχει νέα υποδείγματα ενημέρωσης, επιπλέον του υποδείγματος που παρατίθεται στο κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών 3/2019 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω συσκευών λήψης βίντεο

 Τα υποδείγματα αυτά προτείνονται για χρήση από υπεύθυνους επεξεργασίας εγκατεστημένους στην Ελλάδα, οι οποίοι χρησιμοποιούν σύστημα βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών. Τα νέα υποδείγματα αντικαθιστούν το υπόδειγμα ενημερωτικής πινακίδας που ήταν συνημμένο στην οδηγία 1/2011 της Αρχής και πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλα.

Αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται κάποιος χρόνος προσαρμογής των ενημερωτικών πινακίδων και κειμένων, καθώς και των διαδικασιών χειρισμού των αιτημάτων άσκησης των δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από τον ΓΚΠΔ, η Αρχή καλεί όλους τους υπευθύνους επεξεργασίας να προσαρμοστούν εντός διμήνου το αργότερο.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-12/Sistaseis_2_2020.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20202463921
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε σύστημα βιντεοεπιτήρησης – κύρωση προστίμου (με βάση ν. 2472/1997)

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-02-26
Αριθμός πράξης
3

Καταγγέλλων στην Αρχή, φυσικό πρόσωπο, ζήτησε από την καταγγελλόμενη εταιρεία, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, αντίγραφο της εικόνας του από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που λειτουργούσε στο χώρο της γραμματείας της εν λόγω εταιρείας καθώς και αντίγραφα εγγράφων που τον αφορούν. Η εταιρεία αποκρίθηκε με ιδιαίτερη καθυστέρηση στο αίτημα του καταγγέλλοντος και μόνο μετά την παρέμβαση ανεξάρτητων δημόσιων αρχών. Με την απάντησή της η εταιρεία δεν χορήγησε αντίγραφο της εικόνας του φυσικού προσώπου, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης στο χώρο της γραμματείας δεν ήταν σε θέση να καταγράφει, κατά το χρόνο της επίσκεψης του καταγγέλλοντος. Η Αρχή, αφού έκρινε ότι δεν αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί της εταιρείας σχετικά με τη μη λειτουργία του συστήματος, επέβαλε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ για τη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-05/3_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20202393
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόρριψη προσφυγής για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-01-30
Αριθμός πράξης
1

Η Αρχή απέρριψε προσφυγή για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης προσφεύγοντος στο βιογραφικό του σημείωμα που, κατά τους ισχυρισμούς του, είχε καταθέσει ο ίδιος στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, διότι δεν προέκυψε ότι κατατέθηκε και καταχωρήθηκε το επικαλούμενο βιογραφικό σημείωμα του καταγγέλλοντος στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ ούτε ότι η καταγγελλομένη εταιρεία τηρούσε φυσικό ή/και ηλεκτρονικό αρχείο υποβληθέντων αυτοβούλως βιογραφικών σημειωμάτων ή βάση δεδομένων καταχώρισης βιογραφικών σημειωμάτων.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-09/apofasi12019.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20192391
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επίπληξη στην ΔΕΗ Α.Ε. για μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-05-30
Αριθμός πράξης
15

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι η ΔΕΗ δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων, η Αρχή της απηύθυνε επίπληξη για την καθυστερημένη, μετά την παρέλευση του ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, απάντηση της ΔΕΗ ως υπευθύνου επεξεργασίας προς τον καταγγέλλοντα σχετικά με την αδυναμία άμεσης ικανοποίησης του αιτήματός του.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-09/apofasi152019.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923915
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό