Άρθρο 33 : Παρεκκλίσεις από το άρθρο 15 ΓΚΠΔ

Καταγγελία υποκειμένου των δεδομένων κατά Κολλεγίου για παραβίαση των δικαιωμάτων πρόσβασης και διαγραφής

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-10-29
Αριθμός πράξης
33

Καταγγελία υποκειμένου των δεδομένων κατά Κολλεγίου για παραβίαση των δικαιωμάτων πρόσβασης και διαγραφής εργαζομένου του Κολλεγίου. Η Αρχή κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι το Κολλέγιο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εκπλήρωσε το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου μη προσηκόντως, ήτοι πλημμελώς, μέσω της μη χορηγήσεως της έτερης καταγγελίας της σπουδάστριας του Κολλεγίου, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 15 του ΓΚΠΔ και δίνει εντολή στο Κολλέγιο, δυνάμει του άρθρου 58 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ, να χορηγήσει στον εργαζόμενο την καταγγελία που υποβλήθηκε σε βάρος του από σπουδάστρια του Κολλεγίου, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος αυτής. Η Αρχή, κρίνει, περαιτέρω, ότι το Κολλέγιο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εκπλήρωσε το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου, καθυστερημένα κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 3 και 4 του ΓΚΠΔ και επιβάλλει, δυνάμει του άρθρου 83 παρ. 5 στοιχ. β΄ του ΓΚΠΔ διοικητικό πρόστιμο. Τέλος, η Αρχή κρίνει ότι το Κολλέγιο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εκπλήρωσε το δικαίωμα διαγραφής του εργαζομένου, καθυστερημένα κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 3 και 4 του ΓΚΠΔ και επιβάλλει, δυνάμει του άρθρου 83 παρ. 5 στοιχ. β΄ του ΓΚΠΔ διοικητικό πρόστιμο.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-12/33_2020.anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Καταγγελία εργαζομένου για μη χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-07-30
Αριθμός πράξης
23

Καταγγελία εργαζομένου για μη χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Η Αρχή κρίνει ότι το αντικείμενο της συγκεκριμένης καταγγελίας του εργαζομένου, μετά την χορήγηση αυτού, παρίσταται ενώπιον της Αρχής ως άνευ αντικειμένου. Η Αρχή, παραπέμπει στην Ολομέλεια, το ζήτημα αν η χορήγηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρχείο που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας μέσω πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κοκ, δηλ. μετά από σχετική πρόσθετη επεξεργασία από το σχετικό αρχείο που τηρεί – και σε αντίθεση με τη χορήγηση αντιγράφου του συνόλου του σχετικού αρχείου – εμπίπτει πράγματι στην έννοια του δικαιώματος πρόσβασης, όπως διαμορφώνεται υπό το ΓΚΠΔ και το νόμο 4624/2019.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-09/23_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
202023923
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό