Δημόσια διοίκηση

Δημοσιοποίηση ονομάτων (πρώην) μετόχων του ΟΑΣΘ και μη ανταπόκρισή του σε άσκηση δικαιώματος υποκειμένου

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-09-07
Αριθμός πράξης
40

Η Αρχή (συν)εξέτασε τις προσφυγές 12 πρώην μετόχων του ΟΑΣΘ κατά του Οργανισμού, αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Πρόεδρος του ΟΑΣΘ και τη δημοσιοποίηση καταλόγου με συγκεκριμένα ονομαστικά στοιχεία για 29 πρώην μετόχους. Ο κατάλογος συμπεριλήφθηκε σε σχετικό δελτίο Τύπου του ΟΑΣΘ που δόθηκε στη δημοσιότητα την ίδια ημέρα. Καταρχάς, η Αρχή έκρινε ότι τα σχετικά με τη λειτουργία και το μέλλον του ΟΑΣΘ ήταν θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος και στο πλαίσιο αυτό η δημοσιοποίηση των ονομάτων των πρώην μετόχων που ήγειραν διεκδικήσεις από την αξία/απόδοση της μετοχής (είχαν στείλει και σχετικό εξώδικο προς τον ΟΑΣΘ, το οποίο έτυχε δημοσιότητας) ή και βρίσκονταν σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Οργανισμό δικαιολογείτο. Ωστόσο, αναφέρθηκαν και δύο ονόματα μετόχων που δεν δικαιολογούνταν για την ενημέρωση του κοινού, καθώς αυτοί δεν περιλαμβάνονταν σε αυτούς που ήγειραν αξιώσεις. Για τον λόγο αυτό, η Αρχή επέβαλε στον ΟΑΣΘ για τη δημοσιοποίηση των δύο αυτών ονομάτων πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Περαιτέρω, αναφορικά με τους προσφεύγοντες, οι οποίοι παραπονούνται και για μη ικανοποίηση δικαιώματος που είχαν ασκήσει προς τον ΟΑΣΘ, με βάση τον ν. 2472/1997, η Αρχή επέβαλε στον ΟΑΣΘ πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ για παραβίαση των άρθρων 12 και 13 ν. 2472/1997. Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 4, 5, 12 και 13 του ν. 2472/1997, επέβαλε στον ΟΑΣΘ πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000 ευρώ για διαπιστωθείσες παραβάσεις του ίδιου νόμου. Τέλος, απηύθυνε προειδοποίηση για τη συμμόρφωση του ΟΑΣΘ με τις διατάξεις πλέον του ΓΚΠΔ, ιδίως για την άσκηση δικαιωμάτων υποκειμένου των δεδομένων και την απάντηση αυτών κατά το νόμο.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-09/40_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Γνωμοδότηση επί Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-08-11
Αριθμός πράξης
4

Η Αρχή γνωμοδότησε σε σχέση με Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Η Αρχή διατύπωσε παρατηρήσεις σε συγκεκριμένες διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, οι οποίες χρήζουν βελτίωσης ή/και αποσαφήνισης.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-08/gnomodotisi%204%202021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ΝΠΔΔ για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτους

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-07-21
Αριθμός πράξης
30

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά ΝΠΔΔ για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος σε τρίτους χωρίς νόμιμη βάση και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του τελευταίου για τον σκοπό της περαιτέρω επεξεργασίας και διαπίστωσε ότι έλαβε χώρα παραβίαση του άρθρου 14 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 ΓΚΠΔ καθώς και της αρχής της νόμιμης, αντικειμενικής και διαφανούς επεξεργασίας κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 α’ του ΓΚΠΔ και επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-08/30_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-04-03
Αριθμός πράξης
5

Η Αρχή εκδίδει κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19, με το οποίο, οριοθετώντας την αρμοδιότητά της βάσει ΓΚΠΔ 2016/679 και νόμου 4624/2019, προδιαγράφει τις νομικές βάσεις επεξεργασίας από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και τους ιδιωτικούς φορείς, ως υπευθύνους επεξεργασίας. Ειδικά για το θέμα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των εργοδοτών για τον σκοπό του περιορισμού διάδοσης του COVID-19 η Αρχή υπογραμμίζει συγκεκριμένα ζητήματα σύννομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων. Ακόμα, η Αρχή επισημαίνει τους κανόνες επεξεργασίας συγγενών ή οικείων ατόμων θανόντων από τον κορωνοϊό COVID-19, καθώς και τους κανόνες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα ίδια τα υποκείμενα νοσούντες του κορωνοϊού. Τέλος, η Αρχή ασχολείται με το ζήτημα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για δημοσιογραφικούς σκοπούς. Εν όψει των ανωτέρω, η Αρχή επισημαίνει ότι: 1) Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο αλλά πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται σε σχέση με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ζωή και η υγεία. 2) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της διάδοσης του COVID-19 ενδέχεται να προβεί σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα προς τα άρθρα 5 και 6 ΓΚΠΔ, χωρίς να μπορεί εκ προοιμίου να αποκλειστεί ως απαγορευμένη οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας, ιδίως στην παρούσα χρονική κρίσιμη και πρωτόγνωρη συγκυρία. 3) Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας εν γένει αλλά και της υγείας των υποκειμένων των δεδομένων στους εργασιακούς χώρους, αφενός, παρέχει τις κατάλληλες νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου, παρέχει τη δυνατότητα στον εθνικό νομοθέτη να εξειδικεύσει πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για λόγους δημοσίου συμφέροντος περιλαμβανομένου του τομέα της δημόσιας υγείας κατ’ εξουσιοδότηση και σύμφωνα προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
257
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-08/5_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

Κατηγορία
Ημερομηνία
2013-10-10
Αριθμός πράξης
6
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-01/gnomodotisi_6_2013_anonym.pdf
Έτος
2013
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20132386
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επανεξέταση γνωστοποίησης του ΟΑΣΑ για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Ηλεκτρονικό Εισιτήριο)

Κατηγορία
Ημερομηνία
2017-08-04
Αριθμός πράξης
4
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-01/gnomodotisi_4_2017oasa_anonym.pdf
Έτος
2017
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20172384
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Γνωμοδότηση επί του νομοσχεδίου «Μέτρα για την Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας» κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2018-05-07
Αριθμός πράξης
2

Κατόπιν αίτησης της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Αρχή γνωμοδότησε επί του νομοσχεδίου «Μέτρα για την Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας». Με το νομοσχέδιο συστήνονται τα εξής νέα μητρώα: το Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων που τηρείται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΕΚΚΑ) και τα Ειδικά Μητρώα Ανηλίκων που τηρούνται σε κάθε μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας, το Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ανάδοχων Γονέων που τηρείται στο ΕΚΚΑ και τα Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Ανάδοχων Γονέων που τηρούνται σε κάθε φορέα εποπτείας της αναδοχής, το Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων που τηρείται στο ΕΚΚΑ και τα Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Θετών Γονέων που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, προβλέπονται το Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών (άρθρο 21 του νομοσχεδίου) και το Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων με τα Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων (άρθρο 7 του νομοσχεδίου). Ειδικότερα, η Αρχή, με τη σχετική γνωμοδότησή της, έκρινε ότι πρέπει: α) να προσδιορίζονται σαφώς οι σκοποί της επεξεργασίας, ώστε να τεκμηριώνεται αν τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα, όπως αναγράφονται στο σχέδιο νόμου, είναι απολύτως αναγκαία και ότι τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, β) να διευκρινιστεί αν στην κείμενη νομοθεσία περί αναδοχής και υιοθεσίας υφίστανται νομικές διατάξεις που προβλέπουν την αναγκαιότητα συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας όλων αυτών των προσωπικών δεδομένων, γ) όπου ο νόμος προβλέπει συλλογή στοιχείων που αφορούν «στην κατάσταση της υγείας», δεδομένου ότι τα ιατρικά δεδομένα χαρακτηρίζονται από το άρθρο 2 στοιχείο β’ του ν. 2472/1997 ως ευαίσθητα, να προσδιοριστεί είτε στο νομοσχέδιο είτε σε κατ’ εξουσιοδότηση υπουργική απόφαση ποια ακριβώς προσωπικά δεδομένα υγείας συλλέγονται, για ποιον συγκεκριμένο σκοπό και ταυτόχρονα να εξεταστεί αν είναι απολύτως αναγκαία για τον επιδιωκόμενο σκοπό, δ) να καθοριστούν τα πρόσωπα (νομικά και φυσικά) που έχουν πρόσβαση στα Μητρώα καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση και για ποιον σκοπό και υπό ποιους όρους, ε) στις περιπτώσεις, στις οποίες το νομοσχέδιο προβλέπει εξαγωγή, διαβίβαση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό και διασύνδεση προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητο να τεκμηριώνεται η ανάγκη αυτής της επεξεργασίας και να εξειδικεύεται ο αποδέκτης/οι αποδέκτες, στ) να προβλεφθεί η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων από τα σχετικά Εθνικά ή Ειδικά Μητρώα όταν εκλείπει ο λόγος συλλογής και αποθήκευσής τους ή, εναλλακτικά, να ρυθμιστεί, αφού τεκμηριωθεί, το μέγιστο χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα συλλεγέντα προσωπικά δεδομένα, ζ) να διευκρινιστεί αν η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) στην οποία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27, συνιστώνται και λειτουργούν τα Εθνικά και Ειδικά Μητρώα των άρθρων 5, 6, 7, 20 και 21 του παρόντος νομοσχεδίου είναι συνυπεύθυνος επεξεργασίας μαζί με το ΕΚΚΑ ή εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του ΕΚΚΑ, ενόψει και των ειδικότερων ρυθμίσεων που περιέχονται για καθεμία από τις δύο αυτές περιπτώσεις στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, η) να προβλεφθεί ότι η υλοποίηση των παραπάνω Μητρώων από την ΗΔΙΚΑ πρέπει να είναι διαχωρισμένη από τις άλλες εφαρμογές/βάσεις δεδομένων που αναπτύσσει/εξυπηρετεί η ΗΔΙΚΑ και να θεσπιστεί η υποχρέωση τήρησης αρχείων καταγραφής προσβάσεων και μεταβολών (logs) των προαναφερόμενων Μητρώων, θ) στην προβλεπόμενη υπουργική απόφαση πρέπει να συμπεριληφθεί η υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ, και, με βάση τα αποτελέσματά της, να ληφθούν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους, ι) να προβλεφθεί η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όχι μόνο στη διασύνδεση μεταξύ των Μητρώων του νομοσχεδίου (Εθνικών και Ειδικών) αλλά και στη διασύνδεση με άλλα συστήματα, εφόσον μια τέτοια διασύνδεση απαιτείται, όπως π.χ. το σύστημα ΑΜΚΑ και τέλος, κ) να απαριθμηθούν οι καταργούμενες διατάξεις.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-01/gnomodotisi_2_2018anonym.pdf
Έτος
2018
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20182382
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Υποχρέωση ενημέρωσης υποψηφίων σχετικά με δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία συνυποψηφίων σε δημόσιους σιαγωνισμούς

Κατηγορία
Ημερομηνία
2002-02-07
Αριθμός πράξης
17
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/apofasi_3.doc
Έτος
2002
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200223917
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Κοινοβουλευτικός έλεγχος και πρόσβαση σε στοιχεία συνυποψηφίου

Κατηγορία
Ημερομηνία
2005-06-07
Αριθμός πράξης
40
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2005_40_2.doc
Έτος
2005
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200523940
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Πρόσβαση καταγγελλομένου σε στοιχεία καταγγέλλοντος, στο πλαίσιο καταγγελίας που υποβάλλεται σε δημόσια υπηρεσία

Κατηγορία
Ημερομηνία
2010-12-08
Αριθμός πράξης
73
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/73_2010anonym_5.doc
Έτος
2010
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201023973
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες