Μη τεκμηρίωση παράβασης από υποψήφιο δήμαρχο για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω συμβατικού ταχυδρομείου και επιβολή διοικητικού προστίμου για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
29
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου των δεδομένων μετά τη λήψη φακέλου αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας μέσω συμβατικού ταχυδρομείου από υποψήφιο δήμαρχο, ο οποίος στο εσωτερικό του περιλάμβανε δύο ψηφοδέλτια σταυρωμένα. Η Αρχή με την με αριθμό 29/2020 απόφασή της έκρινε ότι δεν τεκμηριώνεται παράβαση εκ μέρους του καταγγελλομένου σχετικά με αποστολή μη ζητηθείσας πολιτικής επικοινωνίας μέσω συμβατικού ταχυδρομείου. Και αυτό διότι δεν προκύπτει ότι ο φάκελος εστάλη από τον ίδιο τον καταγγελλόμενο για την προώθηση της υποψηφιότητάς του αφού ευλόγως μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει σταλεί από υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος συμμετείχε στον συνδυασμό του καταγγελλόμενου, για την προώθηση της δικής του υποψηφιότητας, δεδομένου ότι ο φάκελος περιείχε δύο σταυρωμένα ψηφοδέλτια. Η Αρχή, με την ίδια απόφαση, επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καταγγελλόμενο υπεύθυνο επεξεργασίας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης. 

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr