Άρθρο 13 : Πληροφορίες κατά τη συλλογή από το υποκείμενο των δεδομένων

Συστάσεις - υποδείγματα για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-06-09
Αριθμός πράξης
2

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που χρησιμοποιούν συστήματα βιντεοεπιτήρησης οφείλουν να παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τη λειτουργία καμερών, πριν κάποιος εισέλθει στον επιτηρούμενο χώρο. Για τον σκοπό αυτό είναι, κατά κανόνα, προσφορότερο να ακολουθείται πολυεπίπεδη προσέγγιση, δηλαδή να υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες για την άμεση ενημέρωση όσων εισέρχονται στον χώρο, οι οποίες να παραπέμπουν σε εύκολα προσβάσιμη αναλυτική ενημέρωση.

Η Αρχή επισημαίνει ιδιαίτερα την υποχρέωση για αυξημένη διαφάνεια, όπως απορρέει από τον ΓΚΠΔ και παρέχει νέα υποδείγματα ενημέρωσης, επιπλέον του υποδείγματος που παρατίθεται στο κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών 3/2019 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω συσκευών λήψης βίντεο

 Τα υποδείγματα αυτά προτείνονται για χρήση από υπεύθυνους επεξεργασίας εγκατεστημένους στην Ελλάδα, οι οποίοι χρησιμοποιούν σύστημα βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών. Τα νέα υποδείγματα αντικαθιστούν το υπόδειγμα ενημερωτικής πινακίδας που ήταν συνημμένο στην οδηγία 1/2011 της Αρχής και πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλα.

Αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται κάποιος χρόνος προσαρμογής των ενημερωτικών πινακίδων και κειμένων, καθώς και των διαδικασιών χειρισμού των αιτημάτων άσκησης των δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από τον ΓΚΠΔ, η Αρχή καλεί όλους τους υπευθύνους επεξεργασίας να προσαρμοστούν εντός διμήνου το αργότερο.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-12/Sistaseis_2_2020.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20202463921
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Προειδοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας για μη ενημέρωση και μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-08-01
Αριθμός πράξης
27

Κατόπιν υποβολής σχετικής καταγγελίας, η Αρχή επέβαλε στο Υπουργείο Παιδείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για τη μη τήρηση της υποχρέωσης προηγούμενης ενημέρωσης του καταγγέλλοντος και τη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασής του στα δεδομένα που τον αφορούν την κύρωση της προειδοποίησης, επισημαίνοντας ότι εφεξής θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά τα υποκείμενα των δεδομένων τόσο κατά τη συλλογή όσο και πριν από τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων σε τρίτους, καθώς και να ικανοποιεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση το δικαίωμα πρόσβασής τους στα δεδομένα που τα αφορούν, χορηγώντας τους πλήρη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά στοιχεία.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
265
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-08/27_2019anonym%20final.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923927
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Στο κατατεθέν Σχέδιο Νόμου «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις», αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-02-15
Αριθμός πράξης
1

Η Αρχή εξέτασε αυτεπάγγελτα κατατεθέν Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Μεταφορών σε σχέση με την αναβάθμιση της διαδικασίας εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Έκρινε ότι κατ’ αρχήν υπάρχει λόγος δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογεί την επεξεργασία, αλλά επισήμανε ειδικότερα ζητήματα σε σχέση με το προτεινόμενο μέτρο. Κατ’ αρχάς, διαπίστωσε ότι δεν προκύπτει από το προτεινόμενο νομοθέτημα η αναγκαιότητα της καταγραφής με οπτικοακουστικά μέσα της θεωρητικής εξέτασης. Περαιτέρω, έκρινε ότι με το νομοθέτημα πρέπει να ορίζονται ορθά ο υπεύθυνος και οι εκτελούντες την επεξεργασία και να διασφαλιστεί ότι ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός θα λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Επισήμανε, επίσης, ότι το νομοθέτημα δεν κάνει αναφορά στις αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, ούτε έχει προβλέψει την υποχρέωση εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπίζονται σε αρχικό στάδιο. Με τη γνωμοδότηση τίθεται επίσης ζήτημα ικανοποίησης της αρχής του χρονικού περιορισμού με μείωση του χρόνου τήρησης των δεδομένων. Τέλος, η Αρχή επισήμανε και διατάξεις που μπορεί να βελτιωθούν νομοτεχνικά.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-09/gnom12019.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20192381
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επίπληξη σε υπεύθυνο επεξεργασίας για μη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-05-30
Αριθμός πράξης
16

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή από ιδιοκτήτη διαμερίσματος πολυκατοικίας ότι ο διαχειριστής πολυκατοικίας, για την υποστήριξη πειθαρχικής αναφοράς που υπέβαλε στην υπηρεσία που υπηρετούσε ιδιοκτήτης άλλου διαμερίσματος, προσκόμισε και κατέθεσε αντίγραφα των εξοφλητικών αποδείξεων κοινοχρήστων δαπανών του διαμερίσματος του καταγγέλλοντος, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή του, η Αρχή έκρινε ότι: α) η χρήση των επίμαχων στοιχείων έγινε νομίμως για την υποστήριξη της πειθαρχικής αναφοράς του σε βάρος του καταγγέλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχ. στ’ του ΓΚΠΔ, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του καταγγέλλοντος για την επεξεργασία αυτής, β) πλην όμως ο καταγγελλόμενος δεν ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα, ως όφειλε, κατά παράβαση των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, ότι προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος για άλλον σκοπό από εκείνον για τον οποίο τα συνέλεξε, και ειδικότερα ότι πρόκειται να χρησιμοποιήσει τις εξοφλητικές αποδείξεις των κοινοχρήστων δαπανών του καταγγέλλοντος, που είχε συλλέξει ως διαχειριστής, για την υποστήριξη της πειθαρχικής του αναφοράς σε βάρος του. Για τον λόγο αυτό η Αρχή απηύθυνε στον καταγγελλόμενο διαχειριστή της πολυκατοικίας επίπληξη για μη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-09/apofasi162019.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923916
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό