Άρθρο 14 : Πληροφορίες όταν η συλλογή δεν γίνεται από το υποκείμενο των δεδομένων

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ΝΠΔΔ για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτους

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-07-21
Αριθμός πράξης
30

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά ΝΠΔΔ για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος σε τρίτους χωρίς νόμιμη βάση και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του τελευταίου για τον σκοπό της περαιτέρω επεξεργασίας και διαπίστωσε ότι έλαβε χώρα παραβίαση του άρθρου 14 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 ΓΚΠΔ καθώς και της αρχής της νόμιμης, αντικειμενικής και διαφανούς επεξεργασίας κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 α’ του ΓΚΠΔ και επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-08/30_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Αποστολή πολιτικής επικοινωνίας μέσω συμβατικού ταχυδρομείου σε σύστημα γραφής braille

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-12-28
Αριθμός πράξης
52

Η Αρχή έκρινε ότι η αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου σε σύστημα γραφής braille στον καταγγέλλοντα, με συμβατικό ταχυδρομείο για τον σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας από πολιτική παράταξη, πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ και επέβαλε στην τελευταία, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, διοικητικό πρόστιμο. Έκρινε, περαιτέρω, ότι η ικανοποίηση στο δικαίωμα ενημέρωσης που άσκησε ο καταγγέλλων πραγματοποιήθηκε από την πολιτική παράταξη εκπρόθεσμα, κατά παράβαση του άρθρου 14 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, και επέβαλε στην τελευταία, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, διοικητικό πρόστιμο.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-02/52_2020anonym2.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Προειδοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας για μη ενημέρωση και μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-08-01
Αριθμός πράξης
27

Κατόπιν υποβολής σχετικής καταγγελίας, η Αρχή επέβαλε στο Υπουργείο Παιδείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για τη μη τήρηση της υποχρέωσης προηγούμενης ενημέρωσης του καταγγέλλοντος και τη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασής του στα δεδομένα που τον αφορούν την κύρωση της προειδοποίησης, επισημαίνοντας ότι εφεξής θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά τα υποκείμενα των δεδομένων τόσο κατά τη συλλογή όσο και πριν από τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων σε τρίτους, καθώς και να ικανοποιεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση το δικαίωμα πρόσβασής τους στα δεδομένα που τα αφορούν, χορηγώντας τους πλήρη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά στοιχεία.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
265
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-08/27_2019anonym%20final.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923927
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Εξέταση καταγγελιών σχετικά με αζήτητες τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών – επιβολή κυρώσεων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-10-18
Αριθμός πράξης
38

Η Αρχή συνεξέτασε 6 καταγγελίες σχετικά με τη λήψη αζήτητων τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών από την εταιρεία Wind. Με την απόφασή της η Αρχή κρίνει ότι η Wind αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τις δραστηριότητες των τηλεφωνικών κλήσεων που διενεργούνται από συνεργαζόμενες εταιρείες (call center) ακόμα κι αν αυτή δεν παρέχει τους προς κλήση αριθμούς, καθώς καθορίζει πλήρως τον σκοπό της επεξεργασίας και επίσης τα ουσιώδη στοιχεία του τρόπου της επεξεργασίας. Περαιτέρω, με την απόφαση κρίνεται ότι η δραστηριότητα έρευνας αγοράς μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, που καταλήγει σε ερώτημα σχετικά με συγκατάθεση στη μελλοντική λήψη διαφημιστικών κλήσεων, με τον τρόπο που έχει υλοποιηθεί, αποτελεί και αυτή δραστηριότητα για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, συνεπώς ως προς αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3471/2006. Η Αρχή, σε σχέση με τις αναγνωριζόμενες παραβάσεις του ν. 3471/2006 και του ΓΚΠΔ επιβάλει κυρώσεις επίπληξης, προειδοποίησης και προστίμου (συνολικού ύψους 20.000 ευρώ για δύο παραβάσεις) στη Wind και την κύρωση της επίπληξης στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία ΠΛΕΓΜΑ.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-12/38_2019anonym%20%281%29.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923938
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό