Τηλεφωνικών κλήσεων

Η συγκεκριμένη φόρμα καταγγελίας συμπληρώνεται και υποβάλλεται στην Αρχή στις περιπτώσεις στις περιπτώσεις που έχετε διαπιστώσει παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και γενικά προωθητικούς σκοπούς.

Δεν χρησιμοποιείται για καταγγελίες σχετικά με παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά την αποστολή ανεπιθύμητων sms. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήστε τη φόρμα για τις καταγγελίες email/sms SPAM.

 

Φόρμα καταγγελίας τηλεφωνικών κλήσεων

 

Στοιχεία καταγγέλλοντος

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία αυτά από τη φόρμα αιτήματος. Τροποποίηση μπορεί να γίνει από την επιλογή: Ο Λογαριασμός μουΣτοιχεία, εκτός από τα στοιχεία που παρέχονται αυτόματα από το taxisnet.

 

Αρμοδιότητα Αρχής

Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων, ιδίως εφόσον η Ελλάδα είναι η συνήθης διαμονή τους ή ο τόπος εργασίας τους ή ο τόπος της εικαζόμενης παράβασης. Συμπληρώνετε τα ανάλογα πεδία προκειμένου να διαπιστωθεί η αρμοδιότητα της Αρχής να επιληφθεί της καταγγελίας και/ή εάν απαιτείται η ενημέρωση και/ή η περαιτέρω διαβίβαση της καταγγελίας σε άλλες εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές κρατών μελών της ΕΕ.

 

Στοιχεία εκπροσώπου του καταγγέλλοντος

Συμπληρώνεται μόνο όπου εφαρμόζεται, π.χ. όταν θιγόμενος είναι ανήλικο τέκνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όταν η εκπροσώπηση ενώπιον της Αρχής έχει ανατεθεί σε πληρεξούσιο Δικηγόρο ή άλλο τρίτο πρόσωπο ή όταν η καταγγελία υποβάλλεται από μη κερδοσκοπικούς φορείς ή οργανώσεις ή σωματεία ή ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νομίμως, και στους καταστατικούς σκοπούς τους περιλαμβάνεται η προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για λογαριασμό του υποκειμένου των δεδομένων. Αν θέλετε να συνυποβάλετε έγγραφο εξουσιοδότησης, κάντε το με την επιλογή «Συνημμένα».

Για να συμπληρώσετε τα στοιχεία εκπροσώπου έχετε στη διάθεσή σας τα εξής τέσσερα κουμπιά: Tέσσερα κουμπιά επεξεργασίας .

  • Με το πρώτο (γόμα) διαγράφετε ό,τι έχετε ήδη γράψει.
  • Με το δεύτερο (μάτι) μπορείτε να δείτε ό,τι έχετε γράψει.
  • Με το τρίτο (σταυρουδάκι) μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία εκπροσώπου.
  • Με το τέταρτο (μολύβι) μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία.

Πατήστε το σύμβολο “+”. Θα δείτε την επόμενη καρτέλα:

 

Στοιχεία εκπροσώπου πολίτη

 

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του εκπροσώπου (όσα κρίνετε απαραίτητα ώστε να μπορεί η Αρχή να επικοινωνήσει μαζί του) και πατήστε το «Αρχειοθέτηση». Διαφορετικά, αν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία εκπροσώπου, πατήστε το «Κλείσιμο».

 

Κατά ποιου στρέφεται η καταγγελία

Αναφέρατε τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία. Στις περιπτώσεις τηλεφωνικών κλήσεων υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιούνται οι διαφημιστικές κλήσεις, δηλαδή η διαφημιζόμενη εταιρεία και όχι οι εταιρείες (call center) που πραγματοποιούν τις κλήσεις για λογαριασμό τους.

Προσοχή: Αν θέλετε να καταγγείλετε κλήσεις από διαφορετικούς διαφημιζόμενους, χρησιμοποιήστε ένα έντυπο καταγγελίας για κάθε διαφημιζόμενο.

Προϊόντα ή υπηρεσίες: προσδιορίστε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που σας διαφημίστηκαν. Αυτό θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε σωστά τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν είναι εμφανής.

 

Ποια η σχέση σας με τον καταγγελλόμενο

Αναφέρατε τη σχέση που σας συνδέει με τον καταγγελλόμενο, π.χ. εργαζόμενος, πελάτης, κ.λπ. Πρέπει να επιλέξετε από τις έτοιμες επιλογές. Αν θεωρείτε ότι οι επιλογές αυτές δεν σας καλύπτουν, επιλέξτε το «Άλλο». Τότε θα σας δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώσετε το διπλανό πεδίο «Άλλη σχέση», στο οποίο μπορείτε να περιγράψετε τη σχέση που σας συνδέει με τον καταγγελλόμενο.

Τηλεφωνικοί αριθμοί και εγγραφή στο μητρώο άρ 11 ν. 3471/2006: Καταγράψτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς στους οποίους δεχθήκατε τις κλήσεις. Μπορείτε να κάνετε καταγγελία μόνο εφόσον είστε ο «συνδρομητής» για την εν λόγω τηλεφωνική σύνδεση (έχετε την τηλεφωνική σύνδεση στο όνομά σας).

 

Τηλεφωνικοί αριθμοί και εγγραφή στο μητρώο άρ 11 ν. 3471/2006

 

Πατήστε το «+». Στη νέα φόρμα που θα σας ανοίξει καταγράψτε για κάθε αριθμό σας, τον πάροχο της υπηρεσίας τηλεφωνίας και το πότε έχετε εγγραφεί στο μητρώο του άρ. 11 του ν. 3471/2006 (μητρώο όσων δεν επιθυμούν γενικώς να δέχονται διαφημιστικές κλήσεις). Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε την ακριβή ημερομηνία, βάλτε τη κατά προσέγγιση. Είναι όμως ασφαλέστερο να ρωτήσετε τον πάροχό σας, ώστε να βεβαιωθείτε για την ημερομηνία εγγραφής σας.

 

Φόρμα καταγραφής τηλεφωνικού αριθμού

 

Εναλλακτικά, αν έχετε ασκήσει ειδικά το δικαίωμα εναντίωσης (αντίρρησης) προς τη διαφημιζόμενη εταιρεία (που θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας), γράψτε στο χώρο «Άσκηση δικαιώματος αντίρρησης» πότε και με ποιο τρόπο ασκήσατε την αντίρρηση σας.

Υπενθυμίζουμε ότι αν δεν έχετε ασκήσει αντίρρηση είτε γενικά (μέσω του μητρώου) είτε ειδικά (στον διαφημιζόμενο) δεν τεκμηριώνεται παράβαση της νομοθεσίας για τις μη ζητηθείσες διαφημιστικές κλήσεις. Για να γίνει δεκτή η εγγραφή ενός αριθμού, θα πρέπει να συμπληρώσετε είτε την ημερομηνία στο χώρο «Εγγραφή στο μητρώο του άρ. 11» είτε τα πεδία στο χώρο «Άσκηση δικαιώματος αντίρρησης».

Επίσης, αν έχετε εγγραφεί στο μητρώο του παρόχου σας, θα πρέπει να έχουν περάσει 30 ημέρες από την εγγραφή σας ώστε να μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία. Το χρονικό αυτό διάστημα έχει κριθεί απαραίτητο για την ενημέρωση των μητρώων των διαφημιζόμενων.

Πατήστε «Καταχώρηση». Ο αριθμός σας θα εμφανιστεί στη λίστα:

 

Λίστα καταχωρημένων αριθμών

 

Πατώντας το «+» μπορείτε να προσθέσετε και άλλους αριθμούς.

 

Στοιχεία κλήσεων

Παραθέστε αναλυτικά στοιχεία για τις κλήσεις που δέχεσθε. Αν δεν διαθέτετε τα αναλυτικά στοιχεία για τις κλήσεις (τουλάχιστον τηλεφωνικός αριθμός καλούντος, τηλεφωνικός σας αριθμός, ημερομηνία και ώρα κλήσης), η καταγγελία σας δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Αν είστε φυσικό πρόσωπο, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των εισερχομένων κλήσεων που εμφανίζονται τα στοιχεία αυτά (με την εξαίρεση όσων κλήσεων πραγματοποιούνται με απόκρυψη), ασκώντας το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στον πάροχό σας και ζητώντας αντίγραφο των δεδομένων που τηρεί για εσάς (σχετ. άρθρα 12, 15 ΓΚΠΔ).

Αν διαθέτετε τα στοιχεία κλήσης και έχετε ήδη συμπληρώσει τους τηλεφωνικούς σας αριθμούς στο προηγούμενο πεδίο, μπορείτε να περάσετε στη συμπλήρωση των στοιχείων κλήσεων, πατώντας το «+»

 

Στοιχεία κλήσεων

 

Θα ανοίξει η φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων κλήσης:

 

Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων κλήσης

 

Τηλεφ. Αρ. καλούντος: Συμπληρώνετε τον αριθμό από όπου σας κάλεσαν. Αν μια κλήση έχει πραγματοποιηθεί με απόκρυψη, σημειώστε στην την ένδειξη «Απόκρυψη» ή τον αριθμό 0 και επισημάνετε στα σχόλια.

Τηλ. σας αριθμός που κλήθηκε: Επιλέξτε από τη λίστα των αριθμών που καταχωρήσατε στο πεδίο «Τηλεφωνικοί αριθμοί…».

Ημ/νία κλήσεων: Επιλέξτε την ημερομηνία της κλήσης.

Ώρα: Επιλέξτε την ώρα της κλήσης σε μορφή 24 ωρών.

Λεπτά: Επιλέξτε, κατά προσέγγιση, το λεπτό της ώρας που έγινε κλήσης.

Αυτοματοποιημένη: Επιλέξτε αν μια κλήση ήταν αυτοματοποιημένη (ακούσατε μόνο ηχογραφημένο μήνυμα και δεν είχατε τη δυνατότητα συνομιλίας με φυσικό πρόσωπο) ή όχι. Επιτρέπεται να δέχεσθε αυτοματοποιημένες κλήσεις, μόνο αν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας.

Μόλις συμπληρώσετε τα πεδία, πατήστε το «Καταχώρηση». Θα δείτε τα στοιχεία στον πίνακα κλήσεων:

 

Πίνακας κλήσεων

 

Πατώντας το «+» μπορείτε να προσθέσετε και άλλες κλήσεις.

Προσοχή: Μετά την καταχώρηση μιας κλήσης, δεν μπορείτε να διαγράψετε τον αριθμό σας από τον αρχικό πίνακα (Τηλεφωνικοί αριθμοί και εγγραφή στο μητρώο άρ. 11 ν. 3471/2006). Αν επιθυμείτε να διαγράψετε έναν αριθμό από τον πίνακα αυτό, θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις σχετικές κλήσεις από τον πίνακα «Στοιχεία κλήσεων».

 

Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Συμπληρώστε κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιμο για την εξέταση της καταγγελίας από την Αρχή. Τέτοια στοιχεία είναι ιδίως τα εξής:

  1. στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου που πραγματοποίησε την εν λόγω κλήση για λογαριασμό του διαφημιζόμενου (π.χ. στοιχεία call-center ή υπαλλήλου με τον οποίο συνομιλήσατε),
  2. απάντηση του υπευθύνου επεξεργασίας σε άσκηση δικαιώματος αντίρρησης

 

Συνημμένα

Για την εξέταση της καταγγελίας μπορεί να χρειαστεί να υποβάλετε έγγραφα/στοιχεία που την τεκμηριώνουν.

Πατήστε το κουμπί «Συνημμένα», κάτω αριστερά στο παράθυρο Κουμπί συνημμένα .

Υποβάλετε μόνο έγγραφα που συνδέονται άμεσα με την καταγγελία σας. Εάν είναι απαραίτητη η αποστολή μεγάλου αριθμού εγγράφων ή σελίδων ενός εγγράφου, σημειώστε τα σημεία που συνδέονται άμεσα αυτή.

Δείτε λεπτομέρειες για τον τρόπο επισύναψης εγγράφων.