Γενική καταγγελία

Φόρμα γενικής καταγγελίας

 

Η συγκεκριμένη φόρμα καταγγελίας συμπληρώνεται στην Αρχή στις περιπτώσεις που έχετε διαπιστώσει παραβίαση της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για μια επεξεργασία που σας αφορά.

Η Αρχή διαθέτει επίσης ειδικές φόρμες καταγγελίας για τις εξής περιπτώσεις:

  • Καταγγελίας παραβίασης των προβλεπόμενων στα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρα 12-22 του ΓΚΠΔ).
  • Καταγγελίας που αφορά αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (άρ. 11 ν. 3471/2006) και ιδίως email ή sms “spam”.
  • Καταγγελίας που αφορά τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και γενικά προωθητικούς σκοπούς (άρ. 11 παρ. 1 και 2 ν. 3471/2006).
  • Καταγγελίας που αφορά μη νόμιμη επεξεργασία κατά τη χρήστη των συστημάτων Schengen - Vis και Eurodac από τις αρμόδιες αρχές.

Προτιμήστε τη χρήση των συγκεκριμένων φορμών καταγγελίας και μόνο αν αυτές δεν σας καλύπτουν, χρησιμοποιήστε την φόρμα γενικής καταγγελίας.

 

Στοιχεία καταγγέλλοντος

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία αυτά από τη φόρμα αιτήματος. Τροποποίηση μπορεί να γίνει από την επιλογή: Ο Λογαριασμός μουΣτοιχεία, εκτός από τα στοιχεία που παρέχονται αυτόματα από το taxisnet.

 

Αρμοδιότητα Αρχής

Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων, ιδίως εφόσον η Ελλάδα είναι η συνήθης διαμονή τους ή ο τόπος εργασίας τους ή ο τόπος της εικαζόμενης παράβασης. Συμπληρώνετε τα ανάλογα πεδία προκειμένου να διαπιστωθεί η αρμοδιότητα της Αρχής να επιληφθεί της καταγγελίας και/ή εάν απαιτείται η ενημέρωση και/ή η περαιτέρω διαβίβαση της καταγγελίας σε άλλες εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές κρατών μελών της ΕΕ.

 

Στοιχεία εκπροσώπου του καταγγέλλοντος

Συμπληρώνεται μόνο όπου εφαρμόζεται, π.χ. όταν θιγόμενος είναι ανήλικο τέκνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όταν η εκπροσώπηση ενώπιον της Αρχής έχει ανατεθεί σε πληρεξούσιο δικηγόρο ή άλλο τρίτο πρόσωπο ή όταν η καταγγελία υποβάλλεται από μη κερδοσκοπικούς φορείς ή οργανώσεις ή σωματεία ή ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νομίμως, και στους καταστατικούς σκοπούς τους περιλαμβάνεται η προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για λογαριασμό του υποκειμένου των δεδομένων. Αν θέλετε να συνυποβάλετε έγγραφο εξουσιοδότησης, κάντε το με την επιλογή «Συνημμένα».

Για να συμπληρώσετε τα στοιχεία εκπροσώπου έχετε στη διάθεσή σας τα εξής τέσσερα κουμπιά: Tέσσερα κουμπιά επεξεργασίας .

  • Με το πρώτο (γόμα) διαγράφετε ό,τι έχετε ήδη γράψει.
  • Με το δεύτερο (μάτι) μπορείτε να δείτε ό,τι έχετε γράψει.
  • Με το τρίτο (σταυρουδάκι) μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία εκπροσώπου.
  • Με το τέταρτο (μολύβι) μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία.

Πατήστε το σύμβολο “+”. Θα δείτε την επόμενη καρτέλα:

 

Στοιχεία εκπροσώπου πολίτη

 

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του εκπροσώπου (όσα κρίνετε απαραίτητα ώστε να μπορεί η Αρχή να επικοινωνήσει μαζί του) και πατήστε το «Αρχειοθέτηση». Διαφορετικά, αν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία εκπροσώπου, πατήστε το «Κλείσιμο».

 

Κατά ποιου στρέφεται η καταγγελία

Συμπληρώστε τα ακριβή στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία (συνήθως πρόκειται για κάποια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου). Είναι υποχρεωτικό να αναφέρετε την Επωνυμία ή το Ονοματεπώνυμο του καταγγελλόμενου, ο οποίος πρέπει να είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προς τον οποίο ασκήσατε τα δικαιώματά σας. Όσο περισσότερα στοιχεία συμπληρώσετε, τόσο πιο εύκολη είναι η διερεύνηση από την Αρχή.

  • Ον. εμπλεκομένων: Στο πεδίο αυτό συμπληρώστε στοιχεία εμπλεκόμενων προσώπων εφόσον τα γνωρίζετε, π.χ. όνομα υπαλλήλου, κ.λπ.
  • Πρόσθετοι καταγγελλόμενοι: Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά περισσότερους του ενός καταγγελλόμενους, παραθέστε σε αυτό το πεδίο τα στοιχεία τους, προσδιορίζοντας, αν είναι δυνατό, τη σχέση που έχουν μεταξύ τους οι καταγγελλόμενοι.

 

Ποια η σχέση σας με τον καταγγελλόμενο

Αναφέρατε τη σχέση που σας συνδέει με τον καταγγελλόμενο, π.χ. εργαζόμενος, πελάτης, κ.λπ. Πρέπει να επιλέξετε από τις έτοιμες επιλογές. Αν θεωρείτε ότι οι επιλογές αυτές δεν σας καλύπτουν, επιλέξτε το «Άλλο». Τότε θα σας δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώσετε το διπλανό πεδίο «Άλλη σχέση», στο οποίο μπορείτε να περιγράψετε τη σχέση που σας συνδέει με τον καταγγελλόμενο.

 

Αντικείμενο καταγγελίας

Στο πεδίο αυτό περιγράψτε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το αντικείμενο της καταγγελίας, προσκομίζοντας  τα σχετικά στοιχεία και αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι υφίσταται παράβαση της νομοθεσίας για την εφαρμογή της οποίας είναι αρμόδια η Αρχή. Επισημαίνουμε ότι για να τεκμηριώνεται η δυνατότητα καταγγελίας θα πρέπει η εν λόγω παραβίαση να σας αφορά.

 

Συνημμένα

Για την εξέταση της καταγγελίας είναι απαραίτητη η υποβολή εγγράφων/στοιχείων που την τεκμηριώνουν.

Πατήστε το κουμπί «Συνημμένα», κάτω αριστερά στο παράθυρο Κουμπί συνημμένα .

Υποβάλετε μόνο έγγραφα που συνδέονται άμεσα με την καταγγελία σας. Εάν είναι απαραίτητη η αποστολή μεγάλου αριθμού εγγράφων ή σελίδων ενός εγγράφου, σημειώστε τα σημεία που συνδέονται άμεσα με αυτή.

Δείτε λεπτομέρειες για τον τρόπο επισύναψης εγγράφων.