Υποβολή καταγγελίας

Για να καταθέσετε μια νέα υπόθεση καταγγελίας στην Αρχή χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην αριστερή πλευρά του παραθύρου.

 

Μενού καταγγελιών

 

Υποβολή καταγγελίας για:

  • Παραβίαση δικαιώματος: Αφορά περιπτώσεις παραβίασης των προβλεπόμενων στα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ δικαιωμάτων, αφού έχετε απευθυνθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Τηλεφωνικών κλήσεων: Αφορά μη ζητηθείσες τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή γενικά προωθητικούς σκοπούς, εφόσον έχετε εγγραφεί στο μητρώο του άρ. 11 του ν. 3471/2006 στον πάροχό σας ή έχετε ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης προς ένα υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Email/SMS spam: Αφορά περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας που αφορά την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διαφημιστικούς σκοπούς (άρ. 11 ν. 3471/2006) και ιδίως email ή sms “spam”.
  • Schengen/VIS/Eurodac: Αφορά περιπτώσεις καταγγελίας που αφορά παράβαση που σχετίζεται με άσκηση δικαιωμάτων στα συστήματα: Schengen, VIS (Visa Information System), Eurodac (European Asylum Dactyloscopy Database) και EKANA (Εθνικός Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών).
  • Γενική καταγγελία: Αφορά περιπτώσεις στις οποίες έχετε διαπιστώσει παραβίαση της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για μια επεξεργασία που σας αφορά ως υποκείμενο των δεδομένων.