Aνεπιθύμητες ηλεκτρονικές επικοινωνίες (email / SMS spam)

Η συγκεκριμένη φόρμα καταγγελίας συμπληρώνεται και υποβάλλεται στην Αρχή στις περιπτώσεις που έχετε διαπιστώσει παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διαφημιστικούς σκοπούς (άρ. 11 ν. 3471/2006) και ιδίως email ή sms “spam”.

Δεν χρησιμοποιείται για καταγγελίες σχετικά με τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και γενικά προωθητικούς σκοπούς, για τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ειδική φόρμα.

 

Φόρμα καταγγελίας για ανεπιθύμητες ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 

Στοιχεία καταγγέλλοντος

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία αυτά από τη φόρμα αιτήματος. Τροποποίηση μπορεί να γίνει από την επιλογή: Ο Λογαριασμός μουΣτοιχεία, εκτός από τα στοιχεία που παρέχονται αυτόματα από το taxisnet.

 

Αξιολόγηση καταγγελίας

Απαντήστε στις τέσσερις ερωτήσεις της ενότητας αυτής, ώστε να διαπιστώσετε αν τεκμηριώνεται η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας για το μήνυμα που έχετε λάβει.

Συνοπτικά ισχύουν τα εξής: Για να σας στείλει ένας υπεύθυνος επεξεργασίας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email/sms) χρειάζεται κατ΄ αρχήν να διαθέτει τη συγκατάθεσή σας. Σύμφωνα όμως με το άρ. 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, όταν τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν αποκτηθεί νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό κατά τη συλλογή των στοιχείων επαφής, καθώς και σε κάθε μήνυμα, σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση.

Απαντώντας στις 4 ερωτήσεις θα διαπιστώσετε αν τεκμηριώνεται η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή. Σε θετική περίπτωση, μπορείτε να προχωρήσετε στη συμπλήρωση της καταγγελίας. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο «Κλείσιμο» κάτω δεξιά στη φόρμα καταγγελίας.

 

Αρμοδιότητα Αρχής

Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων, ιδίως εφόσον η Ελλάδα είναι η συνήθης διαμονή τους ή ο τόπος εργασίας τους ή ο τόπος της εικαζόμενης παράβασης. Συμπληρώνετε τα ανάλογα πεδία προκειμένου να διαπιστωθεί η αρμοδιότητα της Αρχής να επιληφθεί της καταγγελίας και/ή εάν απαιτείται η ενημέρωση και/ή η περαιτέρω διαβίβαση της καταγγελίας σε άλλες εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές κρατών μελών της ΕΕ.

 

Στοιχεία εκπροσώπου του καταγγέλλοντος

Συμπληρώνεται μόνο όπου εφαρμόζεται, π.χ. όταν θιγόμενος είναι ανήλικο τέκνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όταν η εκπροσώπηση ενώπιον της Αρχής έχει ανατεθεί σε πληρεξούσιο Δικηγόρο ή άλλο τρίτο πρόσωπο ή όταν η καταγγελία υποβάλλεται από μη κερδοσκοπικούς φορείς ή οργανώσεις ή σωματεία ή ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νομίμως, και στους καταστατικούς σκοπούς τους περιλαμβάνεται η προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για λογαριασμό του υποκειμένου των δεδομένων. Αν θέλετε να συνυποβάλετε έγγραφο εξουσιοδότησης, κάντε το με την επιλογή «Συνημμένα».

Για να συμπληρώσετε τα στοιχεία εκπροσώπου έχετε στη διάθεσή σας τα εξής τέσσερα κουμπιά: Tέσσερα κουμπιά επεξεργασίας .

  • Με το πρώτο (γόμα) διαγράφετε ό,τι έχετε ήδη γράψει.
  • Με το δεύτερο (μάτι) μπορείτε να δείτε ό,τι έχετε γράψει.
  • Με το τρίτο (σταυρουδάκι) μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία εκπροσώπου.
  • Με το τέταρτο (μολύβι) μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία.

Πατήστε το σύμβολο “+”. Θα δείτε την επόμενη καρτέλα:

 

Στοιχεία εκπροσώπου πολίτη

 

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του εκπροσώπου (όσα κρίνετε απαραίτητα ώστε να μπορεί η Αρχή να επικοινωνήσει μαζί του) και πατήστε το «Αρχειοθέτηση». Διαφορετικά, αν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία εκπροσώπου, πατήστε το «Κλείσιμο».

 

Κατά ποιου στρέφεται η καταγγελία

Συμπληρώστε τα ακριβή στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία (σε τέτοιες καταγγελίες συνήθως πρόκειται για κάποιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου). Είναι υποχρεωτικό να αναφέρετε την Επωνυμία ή το Ονοματεπώνυμο του καταγγελλόμενου, ο οποίος πρέπει να είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προς τον οποίο ασκήσατε τα δικαιώματά σας. Όσο περισσότερα στοιχεία συμπληρώσετε, τόσο πιο εύκολη είναι η διερεύνηση από την Αρχή.

Ον. εμπλεκομένων: Στο πεδίο αυτό συμπληρώστε στοιχεία εμπλεκόμενων προσώπων εφόσον τα γνωρίζετε, π.χ. όνομα υπαλλήλου, κ.λπ.

 

Ποια η σχέση σας με τον καταγγελλόμενο

Αναφέρατε τη σχέση που σας συνδέει με τον καταγγελλόμενο, π.χ. εργαζόμενος, πελάτης, κ.λπ. Πρέπει να επιλέξετε από τις έτοιμες επιλογές. Αν θεωρείτε ότι οι επιλογές αυτές δεν σας καλύπτουν, επιλέξτε το «Άλλο». Τότε θα σας δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώσετε το διπλανό πεδίο «Άλλη σχέση», στο οποίο μπορείτε να περιγράψετε τη σχέση που σας συνδέει με τον καταγγελλόμενο.

 

Διεύθυνση λήψης μηνύματος

Προσδιορίστε υποχρεωτικά αν το μήνυμα που λάβατε αφορά email ή SMS, επιλέγοντας το κατάλληλο πεδίο. Αν η καταγγελία αφορά email, καταχωρήστε μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στην οποία λάβατε το μήνυμα. Αν η καταγγελία αφορά SMS, καταχωρήστε τον αριθμού του τηλεφώνου σας, στον οποίο λάβατε το μήνυμα.

 

Προηγούμενη συναλλακτική σχέση: τεκμηρίωση απάντησης στην ερώτηση 1:

Αναφέρετε τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας, για τις περιπτώσεις που είχατε προηγούμενη συναλλακτική σχέση με τον καταγγελλόμενο. Για παράδειγμα, αναφέρετε πότε και με ποιο τρόπο εκφράσατε την αντίρρησή σας, ή ότι στο μήνυμα δεν σας δόθηκε η δυνατότητα έκφρασης αντίρρησης.

 

Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Γράψτε κάθε άλλο στοιχείο που κρίνετε απαραίτητο για την εξέταση της καταγγελίας.

 

Συνημμένα

Για την εξέταση της καταγγελίας είναι απαραίτητη η υποβολή εγγράφων/στοιχείων που την τεκμηριώνουν, όπως αντίγραφο των αιτημάτων που καταθέσατε στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Συνημμένα», κάτω αριστερά στο παράθυρο Κουμπί συνημμένα .

Υποβάλετε μόνο έγγραφα που συνδέονται άμεσα με την καταγγελία σας. Εάν είναι απαραίτητη η αποστολή μεγάλου αριθμού εγγράφων ή σελίδων ενός εγγράφου, σημειώστε τα σημεία που συνδέονται άμεσα με αυτή.

Δείτε λεπτομέρειες για τον τρόπο επισύναψης εγγράφων.