Χώρος φορέων

Μόλις συνδεθείτε στο χώρο φορέων βλέπετε την κεντρική οθόνη του χώρου.

Στην αριστερή πλευρά βρίσκονται οι επιλογές ενεργειών, ενώ ο υπόλοιπος χώρος δείχνει τις υποθέσεις που έχετε υποβάλει. Μπορείτε να δείτε μια υπόθεση πατώντας δύο φορές το ποντίκι επάνω της (διπλό κλικ) ή από το εικονίδιο με το φάκελοIcon φάκελος.

Σε κάθε υπόθεση μπορείτε να δείτε τα εξής:

 • Συνημμένα: Είναι τα έγγραφα τα οποία έχετε υποβάλλει με την υπόθεσή σας. Σε αυτά περιλαμβάνεται ένα αντίγραφο του εγγράφου εκκίνησης της υπόθεσής σας, καθώς και όλα τα έγγραφα τα οποία έχετε επισυνάψει. Δείτε την πολιτική μας σχετικά με το τι είδους συνημμένα αρχεία μπορείτε να ανεβάσετε και πώς μπορείτε να τα βλέπετε.
 • Απαντητικά: Είναι τα επίσημα έγγραφα τα οποία σας έχει στείλει η Αρχή, προς απάντηση της υπόθεσής σας, ή ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις για αυτή.
 • Σχόλια: Είναι σύντομες πληροφορίες ή ερωτήματα, τα οποία σας στέλνει ένας από τους χειριστές της υπόθεσης (π.χ. μπορεί να σας ενημερώνει ότι χρειάζεται κάποιο στοιχείο ή να ζητάει επικοινωνία).
 • Προσθήκη συμπληρωματικού εγγράφου: έχετε τη δυνατότητα να στείλετε ένα έγγραφο το οποίο αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεσή σας, όπως για παράδειγμα όταν παρέχετε συμπληρωματικές πληροφορίες.
Χώρος φορέων

 

Από το χώρο φορέων και το χώρο επιλογών στο αριστερό τμήμα της οθόνης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τις εξής ενέργειες:

 • Να διαχειριστείτε τα στοιχεία του φορέα σας.
 • Να ανακοινώσετε στη Αρχή τα στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σας.
 • Να λάβετε αντίγραφο της λίστας του άρθρου 13.
 • Να καταθέσετε γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης.
 • Να καταθέσετε αίτημα προηγούμενης διαβούλευσης.
 • Να καταθέσετε ένα αίτημα (άλλου τύπου) στην Αρχή
  Ένα τέτοια αίτημα μπορεί να αφορά τα εξής:
  1. Έγκριση σχεδίου κώδικα δεοντολογίας(άρ.40 παρ.5).
  2. Διαπίστευση φορέα παρακολούθησης συμμόρφωσης με κώδικα δεοντολογίας (αρ. 41 παρ. 1).
  3. Έγκριση κριτηρίων πιστοποίησης (άρ. 42 παρ. 5).
  4. Αίτηση άδειας διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα εκτός Ε.Ε. (άρ. 46 παρ. 3).
  5. Αίτηση έγκρισης δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCR - άρ. 47).
  6. Ενημέρωση Αρχής για κατά παρέκκλιση διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα Ε.Ε. (άρ. 49 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο).
  7. Παροχή συμβουλής σχετικά με εκπόνηση νομοθετικών ή/και διοικητικών μέτρων (άρ. 57 παρ. 1 γ).
  8. Καταγγελία συνδρομητή Νομικού Προσώπου για παραβίαση του ν. 3471/2006.
  9. Καταγγελία που υποβάλλεται από μη κερδοσκοπικό φορέα, οργάνωση ή ένωση (άρ. 80 ΓΚΠΔ).
  10. Άλλο (θα πρέπει να περιγράψτε με βάση ποια διάταξη αρμοδιότητας της Αρχής υποβάλλετε το αίτημα).

Μπορείτε επίσης να δείτε όλα τα έγγραφα που σας έχει αποστείλει η Αρχή για τις υποθέσεις σας (επιλογή «Απαντητικά Έγγραφα Αρχής») και να υποβάλετε ένα πρόσθετο (συμπληρωματικό) έγγραφο για κάποια από τις υφιστάμενες υποθέσεις σας.

Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε στην επιλογή «Ο Λογαριασμός μου» → «Αποσύνδεση»

Κατά την πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες της Αρχής, μπορείτε να βρίσκετε βοήθεια για τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε σε κάθε παράθυρο, πατώντας το κουμπί «Οδηγίες», στην κάτω αριστερά γωνία του κάθε παραθύρου.

Σελίδα οδηγίες