Άρθρο 11.2 : Μητρώο - Άρθρο 11

Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-03-29
Αριθμός πράξης
4

Η Αρχή επέβαλε, με βάση τα άρθρα 21 του ν. 2472/1997 και 13 παρ. 1 και 4 του ν. 3471/2006, την κύρωση της προειδοποίησης σε Δήμαρχο για παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 αναφορικά με μη νόμιμη πραγματοποίηση πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη ότι υπήρχε μόνο μία καταγγελία κατά του υπευθύνου επεξεργασίας καθώς και ότι ικανοποίησε το δικαίωμα εναντίωσης που ασκήθηκε από την καταγγέλλουσα μετά την αποστολή σύντομου γραπτού μηνύματος.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-04/4_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-04-06
Αριθμός πράξης
14

Η Αρχή επέβαλε, με βάση τα άρθρα 21 του ν. 2472/1997 και 13 παρ. 1 και 4 του ν. 3471/2006, πρόστιμο 3.000 ευρώ σε υποψήφιο ευρωβουλευτή για παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 αναφορικά με μη νόμιμη πραγματοποίηση πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Η Αρχή συνεκτίμησε ότι δεν δόθηκε δυνατότητα άσκησης εναντίωσης, ότι ο καταγγελλόμενος δεν διερεύνησε ορθά την καταγγελία και ότι ήταν η πρώτη του παράβαση.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-04/14_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-02-11
Αριθμός πράξης
3

Η Αρχή επέβαλε, με βάση τα άρθρα 21 του ν. 2472/1997 και 13 παρ. 1 και 4 του ν. 3471/2006, την κύρωση της προειδοποίησης σε υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο για παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 αναφορικά με μη νόμιμη πραγματοποίηση πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη ότι υπήρχε μόνο μία καταγγελία κατά του υπευθύνου επεξεργασίας καθώς και ότι δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν υποψήφιος σε εκλογική αναμέτρηση.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-04/3_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για αζήτητη τηλεφωνική κλήση προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-04-16
Αριθμός πράξης
7

Η Αρχή, με την υπ’ αριθμ. 7/2021 Απόφαση, εξέτασε καταγγελία κατά υποψήφιας βουλευτή στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019, αναφορικά με αζήτητη πολιτική επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής κλήσης κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών αυτών, καθώς επίσης και τη συνολική πρακτική που ακολούθησε η καταγγελλόμενη αναφορικά με τις επικοινωνίες πολιτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικών μέσων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 11 του ν. 3471/2006, την Οδηγία 1/2010 της Αρχής για την πολιτική επικοινωνία, τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής σχετικά με την επεξεργασία  προσωπικών  δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία και τον Γενικό Κανονισμό(ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Αρχή, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 Ευρώ για διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 και του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-04/7_2021anonym_0.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Καταγγελία για αζήτητη πολιτική επικοινωνία

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-08-03
Αριθμός πράξης
24

Η Αρχή, με την την υπ’ αριθμ. 24/2020 Απόφαση, εξέτασε καταγγελία κατά υποψήφιας βουλευτή, αναφορικά με αζήτητη πολιτική επικοινωνία κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών του Ιουλίου 2019. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω καταγγελία, ο καταγγέλλων έλαβε δύο κλήσεις στο προσωπικό του κινητό τηλέφωνο, όπου κατά τη δεύτερη κλήση την οποία απάντησε, η συνομιλήτριά του (χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της) δήλωσε ότι καλεί εκ μέρους της καταγγελλόμενης και σκοπός της κλήσης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή της ως Υποψήφιας Βουλευτή στις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Ο τηλεφωνικός αριθμός του καταγγέλλοντος ήταν καταχωρημένος στο μητρώο του άρθρου 11 παρ. 2 ν. 3471/2006 που τηρεί ο πάροχος τηλεπικοινωνιακών του υπηρεσιών. Περαιτέρω, ο καταγγέλλων δεν έλαβε, καμία απάντηση στην από 26/6/2019 επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε στην καταγγελλόμενη.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 11 του ν. 3471/2006, την Οδηγία 1/2010 της Αρχής για την πολιτική επικοινωνία,  τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής σχετικά με την επεξεργασία  προσωπικών  δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία και τον Γενικό Κανονισμό(ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Αρχή, επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 Ευρώ για διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 και του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/24_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
202023924
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα

Ημερομηνία
2019-03-26
Αριθμός πράξης
1

Η Αρχή εξέδωσε, στη συνεδρίαση της 26/3/2019, κείμενο κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία. Με το κείμενο αυτό επιχειρείται η επικαιροποίηση των ρυθμίσεων της Οδηγίας 1/2010, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο άρθρο 11 του ν. 3471/2006, οι οποίες επήλθαν με το ν. 3917/2011, τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και κυρίως την ισχύ πλέον του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

Στο κείμενο αυτό εξειδικεύονται οι κανόνες για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς τον σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, η οποία πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους και σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της προεκλογικής, από πολιτικά κόμματα, βουλευτές, ευρωβουλευτές, παρατάξεις και κατόχους αιρετών θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση ή υποψηφίους στις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Ειδικότερα, στις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής περιγράφονται οι κανόνες για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση αλλά και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (SMS, MMS, email, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων υπηρεσιών «της κοινωνίας των πληροφοριών», αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις με προηχογραφημένο μήνυμα και φωνητικά μηνύματα που αποθηκεύονται μέσω υπηρεσίας αυτόματου τηλεφωνητή).

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-12/Katefthintiries_grammes_1_2019.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20192451
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Περιστατικό μη ορθής τήρησης μητρώου άρθρου 11 παρ. 2 ν. 3471/2006 - παραπομπή εξέτασης καταγγελίας ώστε να εξετασθεί το ευρύτερο περιστατικό

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-09-13
Αριθμός πράξης
29

Κατά την εξέταση καταγγελίας για μη νόμιμες τηλεφωνικές κλήσεις προέκυψε ευρύτερο ζήτημα μη ορθής τήρησης του μητρώου του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006 ως συνέπεια τεχνικού σφάλματος κατά τη διαδικασία άρσης αιτήματος φορητότητας συνδρομητών παρόχου. Η Αρχή κρίνει ότι πρέπει η εν λόγω καταγγελία να εξεταστεί στο πλαίσιο του ευρύτερου περιστατικού και επομένως παραπέμπει την υπόθεση για την πλήρη εξέτασή της.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-12/29_2019anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923929
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Περιστατικό μη ορθής τήρησης μητρώου άρθρου. 11 παρ. 2 ν. 3471/2006 - παραπομπή εξέτασης καταγγελίας ώστε να εξετασθεί το ευρύτερο περιστατικό

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-09-13
Αριθμός πράξης
30

Κατά την εξέταση καταγγελίας για μη νόμιμες τηλεφωνικές κλήσεις προέκυψε ευρύτερο ζήτημα μη ορθής τήρησης του μητρώου του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006 ως συνέπεια τεχνικού σφάλματος κατά τη διαδικασία άρσης αιτήματος φορητότητας συνδρομητών παρόχου. Η Αρχή κρίνει ότι πρέπει η εν λόγω καταγγελία να εξεταστεί στο πλαίσιο του ευρύτερου περιστατικού και επομένως παραπέμπει την υπόθεση για την πλήρη εξέτασή της.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-12/30_2019anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923930
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Εξέταση αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 67/2016

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-10-07
Αριθμός πράξης
36

Η Αρχή εξέτασε την αίτηση θεραπείας την οποία κατέθεσε η εταιρεία Forthnet Media ΑΕ, για την ανάκληση ή την τροποποίηση, μερικώς ή ολικώς, της απόφασης 67/2016. Με την απόφαση 67/2016 η Αρχή είχε συνεξετάσει πλήθος συναφών καταγγελιών αναφορικά με ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιούνται με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών των εταιρειών FORTHNET ΑΕ και FORTHNET MEDIA ΑΕ. Η Αρχή, στην υπ’ αριθμ. 67/2016 απόφαση διαπίστωσε παράβαση σε τριάντα τέσσερις (34) από τις καταγγελίες. Η εταιρεία Forthnet, με την αίτηση θεραπείας, προσκόμισε νέα στοιχεία σε δύο περιπτώσεις. Η Αρχή εξετάζοντας τα νέα στοιχεία έκρινε, με την παρούσα απόφαση ότι πρέπει να απορριφθούν δύο από τις καταγγελίες, τροποποιώντας κατάλληλα κατά τούτο την αρχική απόφαση.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-12/36_2019anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923936
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Εξέταση καταγγελιών σχετικά με αζήτητες τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών – επιβολή κυρώσεων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-10-18
Αριθμός πράξης
38

Η Αρχή συνεξέτασε 6 καταγγελίες σχετικά με τη λήψη αζήτητων τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών από την εταιρεία Wind. Με την απόφασή της η Αρχή κρίνει ότι η Wind αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τις δραστηριότητες των τηλεφωνικών κλήσεων που διενεργούνται από συνεργαζόμενες εταιρείες (call center) ακόμα κι αν αυτή δεν παρέχει τους προς κλήση αριθμούς, καθώς καθορίζει πλήρως τον σκοπό της επεξεργασίας και επίσης τα ουσιώδη στοιχεία του τρόπου της επεξεργασίας. Περαιτέρω, με την απόφαση κρίνεται ότι η δραστηριότητα έρευνας αγοράς μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, που καταλήγει σε ερώτημα σχετικά με συγκατάθεση στη μελλοντική λήψη διαφημιστικών κλήσεων, με τον τρόπο που έχει υλοποιηθεί, αποτελεί και αυτή δραστηριότητα για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, συνεπώς ως προς αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3471/2006. Η Αρχή, σε σχέση με τις αναγνωριζόμενες παραβάσεις του ν. 3471/2006 και του ΓΚΠΔ επιβάλει κυρώσεις επίπληξης, προειδοποίησης και προστίμου (συνολικού ύψους 20.000 ευρώ για δύο παραβάσεις) στη Wind και την κύρωση της επίπληξης στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία ΠΛΕΓΜΑ.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
268
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-12/38_2019anonym%20%281%29.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923938
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό