Καταγγελία για αζήτητη πολιτική επικοινωνία

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
24
Περίληψη

Η Αρχή, με την την υπ’ αριθμ. 24/2020 Απόφαση, εξέτασε καταγγελία κατά υποψήφιας βουλευτή, αναφορικά με αζήτητη πολιτική επικοινωνία κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών του Ιουλίου 2019. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω καταγγελία, ο καταγγέλλων έλαβε δύο κλήσεις στο προσωπικό του κινητό τηλέφωνο, όπου κατά τη δεύτερη κλήση την οποία απάντησε, η συνομιλήτριά του (χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της) δήλωσε ότι καλεί εκ μέρους της καταγγελλόμενης και σκοπός της κλήσης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή της ως Υποψήφιας Βουλευτή στις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Ο τηλεφωνικός αριθμός του καταγγέλλοντος ήταν καταχωρημένος στο μητρώο του άρθρου 11 παρ. 2 ν. 3471/2006 που τηρεί ο πάροχος τηλεπικοινωνιακών του υπηρεσιών. Περαιτέρω, ο καταγγέλλων δεν έλαβε, καμία απάντηση στην από 26/6/2019 επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε στην καταγγελλόμενη.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 11 του ν. 3471/2006, την Οδηγία 1/2010 της Αρχής για την πολιτική επικοινωνία,  τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής σχετικά με την επεξεργασία  προσωπικών  δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία και τον Γενικό Κανονισμό(ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Αρχή, επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 Ευρώ για διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 και του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr