Εξέταση αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 67/2016

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
36
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε την αίτηση θεραπείας την οποία κατέθεσε η εταιρεία Forthnet Media ΑΕ, για την ανάκληση ή την τροποποίηση, μερικώς ή ολικώς, της απόφασης 67/2016. Με την απόφαση 67/2016 η Αρχή είχε συνεξετάσει πλήθος συναφών καταγγελιών αναφορικά με ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιούνται με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών των εταιρειών FORTHNET ΑΕ και FORTHNET MEDIA ΑΕ. Η Αρχή, στην υπ’ αριθμ. 67/2016 απόφαση διαπίστωσε παράβαση σε τριάντα τέσσερις (34) από τις καταγγελίες. Η εταιρεία Forthnet, με την αίτηση θεραπείας, προσκόμισε νέα στοιχεία σε δύο περιπτώσεις. Η Αρχή εξετάζοντας τα νέα στοιχεία έκρινε, με την παρούσα απόφαση ότι πρέπει να απορριφθούν δύο από τις καταγγελίες, τροποποιώντας κατάλληλα κατά τούτο την αρχική απόφαση.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr