Υποβολή αιτήματος παροχής πληροφοριών

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 57 παρ. 1 ε’ ΓΚΠΔ, έχει αρμοδιότητα να παρέχει, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά απορρέουν από τον ΓΚΠΔ. Για την απάντηση του αιτήματος, ενδεχομένως, να απαιτηθεί συνεργασία με εποπτικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτημα παροχής πληροφόρησης;

 

Αίτημα για πληροφόρηση μπορεί να υποβάλει μόνον το υποκείμενο των δεδομένων-φυσικό πρόσωπο (πολίτης). Στην Αρχή δεν μπορούν να απευθυνθούν γι’ αυτόν τον σκοπό υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία ή φυσικό πρόσωπο για γενικό θέμα που δεν σχετίζεται με επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Τι μπορεί να αφορά το αίτημα παροχής πληροφόρησης;

 

Το αίτημα πρέπει να σχετίζεται αποκλειστικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή για ερωτήσεις που σχετίζονται με τη νομιμότητα μιας επεξεργασίας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να απευθύνεστε στον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας, ασκώντας τα δικαιώματά σας (ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης – βλ. άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

 

Με ποιο τρόπο θα μου απαντήσει η Αρχή;

 

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στα υποκείμενα των δεδομένων τις κατάλληλες πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Συνεπώς, αν από το αίτημά σας προκύπτει ότι απαιτείται εμπλουτισμός της πληροφορίας που παρέχουμε δημόσια στην ιστοσελίδα μας, θα κάνουμε τις απαραίτητες προσθήκες και θα σας ενημερώσουμε γι’ αυτό με κάθε πρόσφορο μέσο.

Για λόγους αμεσότητας, προτιμούμε την άτυπη επικοινωνία μαζί σας, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν όμως επιθυμείτε έγγραφη απάντηση, παρακαλούμε να το επισημάνετε ειδικά.

 

Πότε να αναμένω απάντηση από την Αρχή;

 

Η Αρχή προσπαθεί να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα στις υποχρεώσεις της, αλλά λόγω του φόρτου των υποθέσεων που χειρίζεται, οι απαντήσεις της δεν είναι πάντα άμεσες. Στον ΓΚΠΔ δεν ορίζεται χρόνος μέσα στον οποίο η Αρχή οφείλει να απαντήσει εγγράφως. Άλλωστε σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως όταν τίθεται ζήτημα συνεργασίας της Αρχής με εποπτικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη, απαιτείται αρκετός χρόνος για την ολοκληρωμένη απάντηση ενός αιτήματος.

 

Πώς υποβάλλεται ένα αίτημα παροχής πληροφόρησης;

 

Πριν υποβάλετε το αίτημα παροχής πληροφοριών, συμβουλευθείτε την ειδική ενότητα «Τα δικαιώματά μου στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ» στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Αν θεωρείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα αυτή δεν είναι επαρκείς, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα στην Αρχή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής της πύλης με τη συμπλήρωση της παρεχόμενης σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Για την υποβολή του αιτήματος, η αιτούσα/ο αιτών πρέπει προηγουμένως να συνδεθεί στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής ως «πολίτης» με χρήση των διαπιστευτηρίων taxisnet (στον ίδιο σύνδεσμο είναι διαθέσιμες οδηγίες για τη σύνδεση και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής).

Μετά τη σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη, είναι διαθέσιμη η επιλογή «Υποβολή αιτήματος παροχής πληροφοριών», μέσω της οποίας μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ δικαιώματα για τα οποία επιθυμείτε περαιτέρω πληροφόρηση.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της ως άνω ηλεκτρονικής φόρμας είναι διαθέσιμες εδώ καθώς και μετά τη σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη.

Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήματος παροχής πληροφοριών υπάρχουν υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Εάν αυτά τα πεδία δεν συμπληρωθούν ή δεν συμπληρωθούν σωστά, ή χρησιμοποιηθεί άλλη ηλεκτρονική φόρμα με τη οποία δεν παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες, η Αρχή έχει δικαίωμα να μην σας απαντήσει.

 

Άλλοι κατ’ εξαίρεση τρόποι υποβολής αιτήματος παροχής πληροφοριών

 

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο του αιτήματος παροχής πληροφοριών με έναν από τους παρακάτω αναφερόμενους τρόπους. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι τρόποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ εξαίρεση, ως επικουρική λύση υποβολής καταγγελίας στην Αρχή.

Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή του αιτήματος γίνεται με τη συμπλήρωση και αποστολή στην Αρχή του αντίστοιχου εντύπου (βλ. παρακάτω τους τρόπους αποστολής). Στο έντυπο αυτό υπάρχουν υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Εάν αυτά τα πεδία δεν συμπληρωθούν ή δεν συμπληρωθούν σωστά, όπως κι αν χρησιμοποιηθεί άλλο έντυπο με το οποίο δεν παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες, η Αρχή έχει δικαίωμα να μην σας απαντήσει. Στο τέλος του εντύπου αιτήματος παροχής πληροφοριών υπάρχουν σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης.

Έντυπο (doc / pdf) αιτήματος παροχής πληροφοριών.

 

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο αιτήματος πληροφοριών με τους εξής τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: contact@dpa.gr.
  • Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.
  • Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής: (1ος όροφος), ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00.

 

Περισσότερα για την επεξεργασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας εδώ.