Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων

Τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν:

  • επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους,
  • αντίγραφο αυτών των δεδομένων τους, και
  • πληροφορίες για την επεξεργασία (σχετικά άρθρα 12, 15 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμα πρόσβασης επιτρέπει στο υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει γνώση των δεδομένων του και των πληροφοριών για την επεξεργασία για να είναι σε θέση να επαληθεύει τη νομιμότητά της. Το δικαίωμα αυτό δεν χρήζει αιτιολόγησης από το υποκείμενο των δεδομένων.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. τους σκοπούς της επεξεργασίας,
  2. τις σχετικές κατηγορίες των δεδομένων,
  3. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών,
  4. εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
  5. την άσκηση των δικαιωμάτων,
  6. την προέλευση των δεδομένων όταν δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,
  7. την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και σημαντικές πληροφορίες για τη λογική, τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας.

Η καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα μπορεί να επιβληθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας μόνο για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητήσει το υποκείμενο των δεδομένων.

Περιορισμοί δικαιωμάτων

 

Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων είναι δυνατό να υπόκεινται σε νόμιμους περιορισμούς μέσω νομοθετικών μέτρων, εφόσον δεν παραβιάζουν τον πυρήνα του εκάστοτε δικαιώματος, αφορούν σε αναγκαία και αναλογικά μέτρα που οφείλει να λαμβάνει μια δημοκρατική κοινωνία, εξυπηρετούν κάποιον από τους σκοπούς που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 23 παρ. 1 στοιχ. α΄- ι΄ ΓΚΠΔ και καλύπτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 παρ. 2 αναφορικά με το ελάχιστο περιεχόμενό τους.

Περιορισμοί του δικαιώματος πρόσβασης τίθενται στο άρθρο 33 του ν. 4624/2019. Η Αρχή με τη γνωμοδότησή της 1/2020 επί των διατάξεων του ν. 4624/2019 επισήμανε ότι με τα άρθρα 31 έως 35 του ν. 4624/2019 προβλέπονται εκτεταμένοι περιορισμοί των δικαιωμάτων των υποκειμένων χωρίς να ορίζονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις ανάλογα με την περίπτωση για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ΓΚΠ∆. Η Αρχή επιφυλάσσεται να κρίνει, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, αν οι εφαρμοζόμενοι σε κάθε περίπτωση, με βάση τις διατάξεις αυτές του νόμου, περιορισμοί είναι σύμφωνοι με τον ΓΚΠ∆ και με τις επιταγές που απορρέουν από τον ΧΘ∆ΕΕ και την ΕΣ∆Α (βλ. αιτ. σκ. 73 ΓΚΠ∆) και ιδίως από τα άρθρα 7, 8 και 52 ΧΘ∆ΕΕ και 8 ΕΣ∆Α.

 

Συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας

 

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης δικαιώματος από το υποκείμενο των δεδομένων, τον χρόνο παροχής πληροφοριών κατόπιν αιτήματος άσκησης δικαιώματος και το ελάχιστο περιεχόμενο ενημέρωσης σε περίπτωση μη ικανοποίησης δικαιώματος είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνεια».