Προστασία παιδιού

Τα παιδιά χαίρουν ιδιαίτερης προστασίας από τον ΓΚΠΔ.

Πράγματι, τα παιδιά χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας κατά την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων, ιδίως, για τον λόγο ότι δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που, ενδεχομένως, συνεπάγεται η επεξεργασία αυτή.

Βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παιδιών μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις νομικές βάσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ. Ωστόσο, για κάποιες από αυτές, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει υπόψη και άλλα στοιχεία.

 

Συγκατάθεση

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εξασφαλίσει ότι το παιδί έχει ενημερωθεί και κατανοήσει σε τι συναινεί, αλλιώς η συγκατάθεση είναι «άκυρη», καθώς η υποχρέωση για σαφή ενημέρωση δεν έχει τηρηθεί. Για τον λόγο αυτό, η γλώσσα πρέπει να είναι απλήσαφής και κατανοητή για ένα παιδί.

Ειδικότερα, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας απευθείας στο παιδί, ο ΓΚΠΔ θέτει ηλικιακά όρια για την έγκυρη υποβολή της συγκατάθεσης του παιδιού. Έτσι, λοιπόν, τα παιδιά άνω των 16 ετών έχουν δικαίωμα να υποβάλουν έγκυρα τη συγκατάθεσή τους, ενώ για τα παιδιά κάτω των 16 ετών η συγκατάθεση δίνεται από αυτόν που έχει τη γονική μέριμνα, δηλαδή τον γονέα ή τον κηδεμόνα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την εξακρίβωση της ηλικίας και την επαλήθευση της ταυτότητας αυτού που δίνει τη συγκατάθεση στην περίπτωση που πρόκειται για παιδί κάτω των 16 χρόνων. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν με νόμο μικρότερο όριο ηλικίας για τους εν λόγω σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ηλικία δεν είναι κάτω από τα 13 έτη.

Στο άρθρο 21 (συγκατάθεση ανηλίκου) του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019 προβλέπονται τα εξής:

  • Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη, εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεσή του.
  • Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών η παραπάνω επεξεργασία είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου του.

 

Αυτόματη λήψη αποφάσεων για παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Κατ’ αρχήν απαγορεύεται η αυτόματη λήψη αποφάσεων, εάν αυτές οι αποφάσεις έχουν νομική επίδραση στα παιδιά ή τα επηρεάζουν σημαντικά.

Ο ΓΚΠΔ δίνει στα παιδιά το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Μολονότι υπάρχουν εξαιρέσεις στο δικαίωμα αυτό, αυτές ισχύουν μόνον εάν έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, ελευθεριών και των συμφερόντων του παιδιού.

Επίσης, σε περίπτωση που καταρτίζεται προφίλ για παιδιά, θα πρέπει ο υπεύθυνος επεξεργασίας να παρέχει σαφείς πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκμεταλλευτεί την αδυναμία κατανόησης ή την αδύναμη θέση των παιδιών γενικότερα.

Εξάλλου, απαγορεύεται η κατάρτιση προφίλ για παιδιά για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να σέβεται το απόλυτο δικαίωμα του παιδιού να εναντιωθεί σε μια τέτοια ενέργεια του υπευθύνου που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση και να τη σταματήσει αμέσως μόλις του ζητηθεί.