Προειδοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας για μη ενημέρωση και μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
27
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Κατόπιν υποβολής σχετικής καταγγελίας, η Αρχή επέβαλε στο Υπουργείο Παιδείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για τη μη τήρηση της υποχρέωσης προηγούμενης ενημέρωσης του καταγγέλλοντος και τη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασής του στα δεδομένα που τον αφορούν την κύρωση της προειδοποίησης, επισημαίνοντας ότι εφεξής θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά τα υποκείμενα των δεδομένων τόσο κατά τη συλλογή όσο και πριν από τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων σε τρίτους, καθώς και να ικανοποιεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση το δικαίωμα πρόσβασής τους στα δεδομένα που τα αφορούν, χορηγώντας τους πλήρη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά στοιχεία.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr