11. Εργασιακές Σχέσεις

Τροποποίηση πράξης της Αρχής, μετά από εξέταση των αντιρρήσεων του υποκειμένου των δεδομένων για τη σκοπούμενη επεξεργασία των επίμαχων ευαίσθητων δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα

Κατηγορία
Ημερομηνία
2008-10-02
Αριθμός πράξης
36
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/36_08anonym.doc
Έτος
2008
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με την κατάρτιση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσης δεδομένων με καταλόγους ("λίστας αναμονής") ιατρών (υποψηφίων για τοποθέτηση προς απόκτηση ειδικότητας ή προς εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου) κατά Νοσοκομείο και ειδικότητα, που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο

Κατηγορία
Ημερομηνία
2005-10-31
Αριθμός πράξης
69
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/2005_69.doc
Έτος
2005
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Αντιβαίνει καταρχήν στις διατάξεις του άρ. 4 παρ. 1 του Ν. 2472/1997 η διαβίβαση από τον ΟΑΕΔ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στον αιτούντα τρίτο πληροφοριών για την εγγραφή του υποκειμένου των δεδομένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ως ανέργου, για το σκοπό της αντίκρουσης των ισχυρισμών ότι ο αιτών τρίτος και το υποκείμενο των δεδομένων συνδέονταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-10-21
Αριθμός πράξης
134
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/134_2011anonym.doc
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Αντιβαίνει καταρχήν στις διατάξεις του άρ. 4 παρ. 1 του Ν. 2472/1997 η διαβίβαση από τον ΟΑΕΔ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στην αιτούσα τρίτη ετερόρρυθμη εταιρεία πληροφοριών για την εγγραφή του υποκειμένου των δεδομένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ως ανέργου, για το σκοπό της αντίκρουσης των ισχυρισμών ότι η αιτούσα τρίτη και το υποκείμενο των δεδομένων συνδέονταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-10-21
Αριθμός πράξης
133
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/133_2011anonym.doc
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Χορήγηση άδειας πρόσβασης σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα συνυποψήφιας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-10-07
Αριθμός πράξης
127
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/127_2011anonym.doc
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Αντιβαίνει καταρχήν στις διατάξεις του άρ. 4 παρ. 1 του Ν. 2472/1997 η διαβίβαση από τον ΟΑΕΔ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στον αιτούντα τρίτο πληροφοριών για την εγγραφή του υποκειμένου των δεδομένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ως ανέργου, για το σκοπό της αντίκρουσης των ισχυρισμών ότι ο αιτών τρίτος και το υποκείμενο των δεδομένων συνδέονταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-10-11
Αριθμός πράξης
117
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/117_2011anonym.doc
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Καταγγελία εργαζομένου για μη χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-07-30
Αριθμός πράξης
23

Καταγγελία εργαζομένου για μη χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Η Αρχή κρίνει ότι το αντικείμενο της συγκεκριμένης καταγγελίας του εργαζομένου, μετά την χορήγηση αυτού, παρίσταται ενώπιον της Αρχής ως άνευ αντικειμένου. Η Αρχή, παραπέμπει στην Ολομέλεια, το ζήτημα αν η χορήγηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρχείο που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας μέσω πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κοκ, δηλ. μετά από σχετική πρόσθετη επεξεργασία από το σχετικό αρχείο που τηρεί – και σε αντίθεση με τη χορήγηση αντιγράφου του συνόλου του σχετικού αρχείου – εμπίπτει πράγματι στην έννοια του δικαιώματος πρόσβασης, όπως διαμορφώνεται υπό το ΓΚΠΔ και το νόμο 4624/2019.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-09/23_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
202023923
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Κατευθυντήριες γραμμές για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο τηλεργασίας

Ημερομηνία
2020-04-15
Αριθμός πράξης
2

Λόγω του ότι πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις προτρέπουν ή/και υποχρεώνουν το προσωπικό τους σε τηλεργασία λόγω των μέτρων περιορισμού που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή εξάπλωσης του COVID-19, η Αρχή, με στόχο την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας, των εκτελούντων επεξεργασία, των εργαζομένων και γενικότερα του κοινού αναφορικά με τους κινδύνους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά, ταυτόχρονα, και τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και τον νόμο 4624/2019, εξέδωσε Κατευθυντήριες γραμμές για τη λήψη μέτρων ασφαλείας στο πλαίσιο τηλεργασίας. Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως την πρόσβαση στο δίκτυο, τη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ανταλλαγής μηνυμάτων, τη χρήση τερματικής συσκευής/αποθηκευτικών μέσων και τον τρόπο πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-12/Katefthintiries_grammes_2_2020.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20202452
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Τηλεοπτική χρήση στοιχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα από "Extra 3"

Κατηγορία
Ημερομηνία
2005-11-04
Αριθμός πράξης
70
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
270
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-02/2005_70.pdf
Έτος
2005
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200523970
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες