Αντιβαίνει καταρχήν στις διατάξεις του άρ. 4 παρ. 1 του Ν. 2472/1997 η διαβίβαση από τον ΟΑΕΔ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στην αιτούσα τρίτη ετερόρρυθμη εταιρεία πληροφοριών για την εγγραφή του υποκειμένου των δεδομένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ως ανέργου, για το σκοπό της αντίκρουσης των ισχυρισμών ότι η αιτούσα τρίτη και το υποκείμενο των δεδομένων συνδέονταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr