Απόρριψη προσφυγής για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης λόγω απαράδεκτου αλλά και σύσταση λήψης κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την πρόσβαση στα δεδομένα μόνο των προς τούτο εξουσιοδοτημένων προσώπων

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr