Καταγγελία εργαζομένου για μη χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
23
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Καταγγελία εργαζομένου για μη χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Η Αρχή κρίνει ότι το αντικείμενο της συγκεκριμένης καταγγελίας του εργαζομένου, μετά την χορήγηση αυτού, παρίσταται ενώπιον της Αρχής ως άνευ αντικειμένου. Η Αρχή, παραπέμπει στην Ολομέλεια, το ζήτημα αν η χορήγηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρχείο που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας μέσω πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κοκ, δηλ. μετά από σχετική πρόσθετη επεξεργασία από το σχετικό αρχείο που τηρεί – και σε αντίθεση με τη χορήγηση αντιγράφου του συνόλου του σχετικού αρχείου – εμπίπτει πράγματι στην έννοια του δικαιώματος πρόσβασης, όπως διαμορφώνεται υπό το ΓΚΠΔ και το νόμο 4624/2019.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr