Άρθρο 4.7 : Υπεύθυνος επεξεργασίας (ορισμός)

Γνωμοδότηση επί Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-08-11
Αριθμός πράξης
4

Η Αρχή γνωμοδότησε σε σχέση με Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Η Αρχή διατύπωσε παρατηρήσεις σε συγκεκριμένες διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, οι οποίες χρήζουν βελτίωσης ή/και αποσαφήνισης.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
263
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-08/gnomodotisi%204%202021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Αρμοδιότητα δημοτικής Αρχής στην εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-09-10
Αριθμός πράξης
21

Δημότης κατήγγειλε στην Αρχή ως παράνομη την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες. Η Αρχή, ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, καθώς ο καταγγέλλων δεν ήταν υποκείμενο των δεδομένων της επεξεργασίας, ενημέρωσε σχετικά τις καταγγελλόμενες σχολικές μονάδες, ορισμένες από τις οποίες προέβησαν σε τροποποίηση ή απεγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων. Με την απόφαση 21/2019, η Αρχή έκρινε ότι ο Δήμος που είναι αρμόδιος για την ασφάλεια και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των εν λόγω μονάδων και έχει την αρμοδιότητα εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε δημόσιες σχολικές μονάδες είναι υπεύθυνος για την εν λόγω επεξεργασία και του διαβίβασε το σύνολο των φακέλων των υποθέσεων, ώστε να ενεργήσει αρμοδίως, προκειμένου να τηρήσει τις προϋποθέσεις νομιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 18 της οδηγίας 1/2011 της Αρχής σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες, αλλά και να ικανοποιεί τα δικαιώματα των υποκειμένων που απορρέουν από τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
274
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-09/apofasi212019_0.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
201923921
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες