10. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Λήψη και αποστολή φωτογραφιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κατηγορία
Ημερομηνία
2006-02-13
Αριθμός πράξης
4

Η Αρχή, εξετάζοντας καταγγελία σχετικά με παράνομη λήψη και αποστολή φωτογραφιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιφυλάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (βλ. άρθρ. 19 παρ. 1 περ. α΄, θ΄, ι΄ του ν. 2472/1997) να οριοθετήσει την έννοια της προσωπικής χρήσης του άρθρ. 3 § 2 του ν. 2472/97, όπως αυτή προσιδιάζει σε ειδικότερες κατηγορίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, π.χ. σε μηνύματα μέσω κινητού που περιλαμβάνουν εικόνα και/ή ήχο και/ή κείμενο. Η συγκεκριμένη επεξεργασία (λήψη και αποστολή φωτογραφιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) δεν αποδεικνύεται ότι έγινε από τον καταγγελλόμενο και ως εκ τούτου η αίτηση απορρίπτεται και τίθεται στο αρχείο. Επίσης, η καταγγελία από τον καταγγελλόμενο, η οποία και συνεξετάζεται, σύμφωνα με την οποία παρακολουθείτο ο ηλεκτρονικός του υπολογιστής μέχρι την αναβάθμισή του από τον πρώτο καταγγέλλοντα ή άλλον απορρίπτεται ως αβάσιμη.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
269
272
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-07/4_2006anonym.pdf
Έτος
2006
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας της καρτοκινητής τηλεφωνίας

Κατηγορία
Ημερομηνία
2001-10-05
Αριθμός πράξης
120
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
269
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2001_120.doc
Έτος
2001
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
2001239120
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόφαση για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από εταιρείες τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2000-11-13
Αριθμός πράξης
1469
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
269
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/2000_1469.doc
Έτος
2000
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Άρση απορρήτου των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και άρση ενημέρωσης υποκειμένου

Κατηγορία
Ημερομηνία
2000-12-15
Αριθμός πράξης
1697
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
269
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/2000_1697.doc
Έτος
2000
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Γνωμοδότηση για την αναγνώριση καλούντος συνδρομητή σε ISDN

Κατηγορία
Ημερομηνία
2002-06-20
Αριθμός πράξης
71
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
269
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/71_2002.doc
Έτος
2002
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Επιβολή προστίμου για μη σύννομη επεξεργασία και μη τήρηση της υποχρέωσης λογοδοσίας στην ΝEW YORK COLLEGE Α.Ε, σε συνέχεια καταγγελίας για στοχευμένη τηλεφωνική επικοινωνία

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-06-29
Αριθμός πράξης
18

Η Αρχή, με την υπ’ αριθμ. 18/2020 Απόφαση, εξέτασε καταγγελία για πραγματοποίηση στοχευμένης τηλεφωνικής κλήση με την οποία το New York College πρότεινε τη συμμετοχή του καταγγέλλοντος σε επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ σεμινάριο που απευθύνεται σε ανέργους. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προσκόμισε στοιχεία με τα οποία να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε τα προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος, δηλαδή δεν μπόρεσε να τεκμηριώσει την νομιμότητα της επεξεργασίας, κατά παράβαση της αρχής της λογοδοσίας, όπως επίσης δεν  παρείχε στοιχεία για τη γενική πολιτική που ακολούθησε για την εν λόγω επεξεργασία. Η Αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 για μη σύννομη επεξεργασία και μη τήρηση της υποχρέωσης λογοδοσίας και έδωσε εντολή εντός τριών μηνών από την παραλαβή της απόφασης να καταστούν σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ οι πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα εσωτερικής συμμόρφωσης και λογοδοσίας προς τις αρχές του άρθρου 5 παρ. 1 και παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
269
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-07/18_2020anonym.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
202023918
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-02-25
Αριθμός πράξης
1

Η Αρχή έχει διαπιστώσει σε ικανό βαθμό έλλειψη συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας στις ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά τη διαχείριση cookies και συναφών τεχνολογιών.

Με σκοπό την πρακτική καθοδήγηση των υπευθύνων επεξεργασίας αλλά και την ενημέρωση των χρηστών των ελληνικών ιστοτόπων, η Αρχή εξέδωσε κείμενο με ειδικές συστάσεις συμμόρφωσης στον συγκεκριμένο τομέα. Σε αυτό περιλαμβάνεται, υπό μορφή σημείων, καθοδήγηση για τη σύννομη χρήση τέτοιων τεχνολογιών καθώς και πρακτικές που πρέπει να αποφεύγονται.

Η Αρχή επισημαίνει ότι η κωδικοποίηση των απαιτήσεων αυτών δεν συνιστά αλλαγή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και της νομολογίας της, προς τις προβλέψεις των οποίων οι υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης. Αναγνωρίζοντας όμως ότι μπορεί να απαιτηθεί κάποιος χρόνος προσαρμογής των μηχανισμών διαχείρισης που χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες, η Αρχή κάλεσε όλους τους υπευθύνους επεξεργασίας να προσαρμοστούν εντός διμήνου το αργότερο.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
269
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-12/Sistaseis_1_2020.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20202461525
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Πρόσβαση και έλεγχος e-mail εργαζομένου από εργοδότη σε εταιρικό server, παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος βιντεοσκόπησης και παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-12-31
Αριθμός πράξης
43

Η εργοδότρια εταιρία έχουσα υπόνοιες ότι ανώτερο στέλεχος της διοίκησής της προέβη σε παράνομες πράξεις σε βάρος των συμφερόντων της διενήργησε έλεγχο και ανέκτησε διαγεγραμμένα e-mail από τον διακομιστή (server) της. Η εταιρία είχε συμμορφωθεί προς τις επιταγές του ΓΚΠΔ και από τις εσωτερικές πολιτικές και κανονισμούς της προβλεπόταν η απαγόρευση χρήσης των εταιρικών μέσων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων για ιδιωτικούς σκοπούς καθώς και η δυνατότητα διενέργειας εσωτερικών ελέγχων. Αντίθετα, το κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε παράνομα, επιπλέον δε, το καταγραφέν υλικό που προσκομίσθηκε στην Αρχή δεν ελήφθη υπόψη κατ’ άρθρο. 19 παρ. 3 Σ. Η εταιρία δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονταν στον εταιρικό προσωπικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσε. Η Αρχή επέβαλε στην εταιρία πρόστιμο 15.000 ευρώ για μη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης και για περαιτέρω επεξεργασία του σχετικού υλικού.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
269
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-05/43_2019anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923943
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Ως προς τους όρους νόμιμης εγγραφής των συνδρομητών στο Μητρώο του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006, που τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής)

Κατηγορία
Ημερομηνία
2016-03-16
Αριθμός πράξης
1
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
269
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-01/gnom_1_2016anonym_1.pdf
Έτος
2016
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20162381
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-03-29
Αριθμός πράξης
2
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
269
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-01/2994_2_2011.PDF
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20112372
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες