Λήψη και αποστολή φωτογραφιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
4
Περίληψη

Η Αρχή, εξετάζοντας καταγγελία σχετικά με παράνομη λήψη και αποστολή φωτογραφιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιφυλάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (βλ. άρθρ. 19 παρ. 1 περ. α΄, θ΄, ι΄ του ν. 2472/1997) να οριοθετήσει την έννοια της προσωπικής χρήσης του άρθρ. 3 § 2 του ν. 2472/97, όπως αυτή προσιδιάζει σε ειδικότερες κατηγορίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, π.χ. σε μηνύματα μέσω κινητού που περιλαμβάνουν εικόνα και/ή ήχο και/ή κείμενο. Η συγκεκριμένη επεξεργασία (λήψη και αποστολή φωτογραφιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) δεν αποδεικνύεται ότι έγινε από τον καταγγελλόμενο και ως εκ τούτου η αίτηση απορρίπτεται και τίθεται στο αρχείο. Επίσης, η καταγγελία από τον καταγγελλόμενο, η οποία και συνεξετάζεται, σύμφωνα με την οποία παρακολουθείτο ο ηλεκτρονικός του υπολογιστής μέχρι την αναβάθμισή του από τον πρώτο καταγγέλλοντα ή άλλον απορρίπτεται ως αβάσιμη.

PDF Απόφασης
4_2006anonym.pdf300.11 KB

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr