Επιβολή προστίμου για μη σύννομη επεξεργασία και μη τήρηση της υποχρέωσης λογοδοσίας στην ΝEW YORK COLLEGE Α.Ε, σε συνέχεια καταγγελίας για στοχευμένη τηλεφωνική επικοινωνία

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
18
Περίληψη

Η Αρχή, με την υπ’ αριθμ. 18/2020 Απόφαση, εξέτασε καταγγελία για πραγματοποίηση στοχευμένης τηλεφωνικής κλήση με την οποία το New York College πρότεινε τη συμμετοχή του καταγγέλλοντος σε επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ σεμινάριο που απευθύνεται σε ανέργους. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προσκόμισε στοιχεία με τα οποία να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε τα προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος, δηλαδή δεν μπόρεσε να τεκμηριώσει την νομιμότητα της επεξεργασίας, κατά παράβαση της αρχής της λογοδοσίας, όπως επίσης δεν  παρείχε στοιχεία για τη γενική πολιτική που ακολούθησε για την εν λόγω επεξεργασία. Η Αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 για μη σύννομη επεξεργασία και μη τήρηση της υποχρέωσης λογοδοσίας και έδωσε εντολή εντός τριών μηνών από την παραλαβή της απόφασης να καταστούν σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ οι πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα εσωτερικής συμμόρφωσης και λογοδοσίας προς τις αρχές του άρθρου 5 παρ. 1 και παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr