01. Διωκτικές Αρχές - Ασφάλεια

Γνωμοδότηση της Αρχής επί σχεδίου τροποποίησης της ΥΠ` αρ. 1016/109/169-γ από 14.11.2011 (ΦΕΚ Β΄2457/03.11.2011) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη (κριτήρια και διαδικασία πιστοποίησης της ικανότητας του προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας για οπλοφορία)

Κατηγορία
Ημερομηνία
2014-07-17
Αριθμός πράξης
5
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/gnom5_2014anonym.pdf
Έτος
2014
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Διαγραφή αλλοδαπού από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2006-08-03
Αριθμός πράξης
51
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/2006_51.doc
Έτος
2006
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Διαγραφή αλλοδαπών από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2007-02-07
Αριθμός πράξης
10
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/2007_10.doc
Έτος
2007
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Διαγραφή αλλοδαπού από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2009-03-17
Αριθμός πράξης
29
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/29_09%20anonym.doc
Έτος
2009
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Διαγραφή αλλοδαπού από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-07-20
Αριθμός πράξης
97
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/97_2011anonym.pdf
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόρριψη διαγραφής αλλοδαπού από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-01-31
Αριθμός πράξης
7
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/7_2011anonym.doc
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόρριψη διαγραφής αλλοδαπής από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2011-01-28
Αριθμός πράξης
6
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/6_2011anonym.doc
Έτος
2011
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Διενέργεια τακτικού διοικητικού ελέγχου στο σύστημα ELVIS

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-08-11
Αριθμός πράξης
27

Η Αρχή πραγματοποίησε επιτόπιο διοικητικό έλεγχο στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Θεωρήσεων N.VIS (ELVIS) στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών τόσο επί της διεύθυνσης Ακαδημίας 1, Αθήνα, όπου είναι εγκατεστημένο το εν λόγω σύστημα ELVIS, όσο και επί της διεύθυνσης Βασιλίσσης Σοφίας 1, Αθήνα όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Ο έλεγχος εστίασε στην προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συστήματος, σύμφωνα και με τις ειδικότερες απαιτήσεις που τίθενται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις και την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας, καθώς και από την Απόφαση του Συμβουλίου 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Με την υπ’ αριθμ. 27/2020 Απόφαση, η Αρχή ενέκρινε τις προτάσεις της ομάδας ελέγχου, οι οποίες αποτυπώνονται στο πόρισμα του ελέγχου, δίνοντας εντολή στο Υπουργείο Εξωτερικών (Γ4 Διεύθυνση – Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen, καθώς και ΣΤ2 Διεύθυνση – Επικοινωνιών και Πληροφορικής), ως υπεύθυνο επεξεργασίας κατά την έννοια του άρ. 4 στοιχ. 7 του ΓΚΠΔ, να συμμορφωθεί με τις συστάσεις που αναφέρονται στο πόρισμα του ελέγχου και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή εντός ενός έτους από τη λήψη αυτού.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-09/27_2020anonym_0.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
202023927
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Γνωμοδότηση 3/2020 της Αρχής επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τη χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους

Κατηγορία
Ημερομηνία
2020-06-30
Αριθμός πράξης
3

Στην υπ’ αρ. 3/2020 Γνωμοδότηση η Αρχή, αφού αναλύει το ελληνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη της ιδίως τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και του Δικαστηρίου της Ε.Ε., προβαίνει σε σειρά παρατηρήσεων και, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται η ανάγκη τροποποίησης ορισμένων διατάξεων προκειμένου να είναι συμβατές με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο προς διασφάλιση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-07/gnomodotisi%203_2020.pdf
Έτος
2020
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20202383
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόρριψη διαγραφής αλλοδαπού από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-02-08
Αριθμός πράξης
3

Η Αρχή απέρριψε αίτημα διαγραφής αλλοδαπού από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών, στο οποίο καταχωρίσθηκε λόγω παράβασης του άρθρου 82 παρ. 4 ν. 3386/2005. Το αίτημα απορρίφθηκε για τον λόγο ότι ο αιτών επανήλθε παράνομα στη χώρα μας, και επειδή προ της παρέλευσης τριετίας από την αρχική εγγραφή του αποφασίστηκε η διατήρηση της καταχώρισής του στον εν λόγω κατάλογο και στη συνέχεια στο πλαίσιο επανεξέτασης του διοικητικού μέτρου αποφασίσθηκε η επιβολή εκ νέου της απαγόρευσης εισόδου του στη χώρα.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
261
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-05/3_2019anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20192393
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό