Διενέργεια τακτικού διοικητικού ελέγχου στο σύστημα ELVIS

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
27
Περίληψη

Η Αρχή πραγματοποίησε επιτόπιο διοικητικό έλεγχο στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Θεωρήσεων N.VIS (ELVIS) στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών τόσο επί της διεύθυνσης Ακαδημίας 1, Αθήνα, όπου είναι εγκατεστημένο το εν λόγω σύστημα ELVIS, όσο και επί της διεύθυνσης Βασιλίσσης Σοφίας 1, Αθήνα όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Ο έλεγχος εστίασε στην προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συστήματος, σύμφωνα και με τις ειδικότερες απαιτήσεις που τίθενται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις και την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας, καθώς και από την Απόφαση του Συμβουλίου 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Με την υπ’ αριθμ. 27/2020 Απόφαση, η Αρχή ενέκρινε τις προτάσεις της ομάδας ελέγχου, οι οποίες αποτυπώνονται στο πόρισμα του ελέγχου, δίνοντας εντολή στο Υπουργείο Εξωτερικών (Γ4 Διεύθυνση – Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen, καθώς και ΣΤ2 Διεύθυνση – Επικοινωνιών και Πληροφορικής), ως υπεύθυνο επεξεργασίας κατά την έννοια του άρ. 4 στοιχ. 7 του ΓΚΠΔ, να συμμορφωθεί με τις συστάσεις που αναφέρονται στο πόρισμα του ελέγχου και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή εντός ενός έτους από τη λήψη αυτού.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr