Ενημέρωση της Αρχής για κατά παρέκκλιση διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΕ

Για την ενημέρωση της Αρχής για κατά παρέκκλιση διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του ΓΚΠΔ, ο φορέας που προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα εκτός ΕΕ (εξαγωγέας) πρέπει να συμπληρώσει ειδική φόρμα και να την υποβάλει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης της.

Η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή της ενημέρωσης της Αρχής συνίσταται, συνοπτικά, στα εξής βήματα:

 1. Σύνδεση του εξαγωγέα στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής ως «Φορέα», με χρήση των διαπιστευτηρίων τα οποία διαθέτει για το σύστημα taxisnet (στον ίδιο σύνδεσμο είναι διαθέσιμες οδηγίες για τη σύνδεση και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής).
 2. Συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων της ηλεκτρονικής φόρμας «Αίτημα (για λοιπές χρήσεις)» (οδηγίες συμπλήρωσης).
 3. Συμπλήρωση της κατηγορίας αιτήματος της ως άνω ηλεκτρονικής φόρμας με την επιλογή «6. Ενημέρωση Αρχής για κατά παρέκκλιση διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα ΕΕ (άρθρο 49 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο)».
 4. Επισύναψη στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα ενός ή περισσοτέρων ξεχωριστών αρχείων (κατά προτίμηση σε μορφή word) τα οποία αφορούν:
  • την περιγραφή του αντικειμένου της ενημέρωσης της Αρχής για κατά παρέκκλιση διαβίβαση,
  • την περιγραφή του τρόπου και του περιεχομένου της ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με τη διαβίβαση και σχετικά με τα επιτακτικά έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται, και
  • τυχόν άλλα έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με το εν λόγω ζήτημα.

   Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 6 ΓΚΠΔ, η εκτίμηση όλων των περιστάσεων που σχετίζονται με τη διαβίβαση με βάση το άρθρο 49 παρ. 1 πρώτο εδάφιο, καθώς και οι κατάλληλες εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 49 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο, καταχωρίζονται στα αρχεία δραστηριοτήτων του άρθρου 30 και τίθενται στη διάθεση της Αρχής κατόπιν αιτήματος.
 5. Υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας με όλα τα απαιτούμενα συνημμένα έγγραφα.

Κατ’ εξαίρεση ενημέρωση της Αρχής για κατά παρέκκλιση διαβίβασης δεδομένων σε χώρα εκτός ΕΕ με e-mail

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, υφίσταται η δυνατότητα ενημέρωσης της Αρχής για το ως άνω ζήτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επισημαίνεται, όμως, ότι ο τρόπος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ’ εξαίρεση, ως επικουρική λύση ενημέρωσης της Αρχής.

Στην περίπτωση αυτή, ακολουθούνται, συνοπτικά, τα παρακάτω βήματα:

 1. Συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων του παρακάτω εντύπου αιτήματος υπευθύνου/εκτελούντος/φορέα.

Έντυπο (docx / pdf) αιτήματος υπευθύνου/εκτελούντος/φορέα.

 

 1. Συμπλήρωση της κατηγορίας αιτήματος της ως άνω ηλεκτρονικής φόρμας με την επιλογή «6. Ενημέρωση Αρχής για κατά παρέκκλιση διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα ΕΕ (άρθρο 49 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο)».
 2. Αποστολή μηνύματος προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr με θέμα «Ενημέρωση της Αρχή για κατά παρέκκλιση διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός ΕΕ», με επισύναψη σε αυτό των παρακάτω:
  1. Του συμπληρωμένου ως άνω εντύπου.
  2. Ενός ή περισσοτέρων ξεχωριστών αρχείων (κατά προτίμηση σε μορφή word) τα οποία αφορούν:
   • την περιγραφή του αντικειμένου της ενημέρωσης της Αρχής για κατά παρέκκλιση διαβίβαση,
   • την περιγραφή του τρόπου και του περιεχομένου της ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με τη διαβίβαση και σχετικά με τα επιτακτικά έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται, και
   • τυχόν άλλα έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με το εν λόγω ζήτημα.

    Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 6 ΓΚΠΔ, η εκτίμηση όλων των περιστάσεων που σχετίζονται με τη διαβίβαση με βάση το άρθρο 49 παρ. 1 πρώτο εδάφιο, καθώς και οι κατάλληλες εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 49 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο, καταχωρίζονται στα αρχεία δραστηριοτήτων του άρθρου 30 και τίθενται στη διάθεση της Αρχής κατόπιν αιτήματος.
  3. Της περιγραφής των λόγων που οδήγησαν στην υποβολή της ως άνω ενημέρωσης με τον τρόπο αυτό και όχι μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αρχής.

Περισσότερα για την επεξεργασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας εδώ.