Γενικές υποχρεώσεις

Μεταξύ των γενικών υποχρεώσεων υπευθύνων και εκτελούντων την επεξεργασία (Κεφάλαιο IV του ΓΚΠΔ, Τμήμα 1) συγκαταλέγονται η προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού (άρθρο 25 ΓΚΠΔ) και η τήρηση αρχείου με τις δραστηριότητες επεξεργασίας (άρθρο 30 ΓΚΠΔ).

Η εκπλήρωση της υποχρέωσης για ενσωμάτωση της προστασίας δεδομένων κατά τον σχεδιασμό των συστημάτων επεξεργασίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο σύγχρονο συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να μεριμνήσει για την αποτελεσματική εφαρμογή των επιταγών του άρθρου 25 του ΓΚΠΔ από τα αρχικά στάδια προγραμματισμού των πράξεων επεξεργασίας. Οι πάροχοι ή παραγωγοί προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παρεχόμενα συστήματα και τεχνολογικές λύσεις επιτρέπουν την εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης των υπευθύνων επεξεργασίας.

Περισσότερα για την προστασία δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού είναι διαθέσιμα εδώ.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία πρέπει να τηρούν αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη τους για να μπορούν να αποδείξουν συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ. Τα εν λόγω αρχεία τίθενται στη διάθεση της Αρχής, κατόπιν αιτήματός της, ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί για την παρακολούθηση των συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας (άρθρο 30, αιτιολογική σκέψη 82 ΓΚΠΔ).

Περισσότερα για τα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας είναι διαθέσιμα εδώ.