Χορήγηση της λίστας του άρθρου 13

Το «Μητρώο του άρθρου 13» της Αρχής (ή αλλιώς «Λίστα του άρθρου 13») περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν επικοινωνία μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου για θέματα που αφορούν την προώθηση/διαφήμιση αγαθών. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας υποχρεούνται να συμβουλεύονται το μητρώο και να διαγράφουν από τους καταλόγους τους όσους είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό.

Προσοχή: Για την περίπτωση τηλεφωνικών οχλήσεων ή οχλήσεων μέσω e-mail ή κινητών τηλεφώνων, δεν ισχύει το παραπάνω μητρώο και ο νόμος είναι αυστηρότερος! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη θεματική ενότητα Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και ειδικότερα την Προώθηση με ηλεκτρονικά μέσα – SPAM.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορούν να λάβουν αντίγραφο της λίστας του άρθρου 13 σε ηλεκτρονική μορφή ΜΟΝΟ μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αρχής. Το αντίγραφο αυτό χορηγείται αυτόματα μέσω των αντίστοιχων επιλογών που είναι διαθέσιμες στον λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας μετά τη σύνδεσή του στη διαδικτυακή πύλη.

Προσοχή: Τυχόν υποβολή αιτήσεων χορήγησης της λίστας με άλλο τρόπο (φυσική υποβολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη.

Για τη λήψη αντιγράφου της λίστας του άρθρου 13 ακολουθούνται, συνοπτικά, τα παρακάτω βήματα:

  1. Σύνδεση του υπευθύνου επεξεργασίας στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής ως «φορέα», με χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτει για το σύστημα taxisnet (στον ίδιο σύνδεσμο είναι διαθέσιμες οδηγίες για τη σύνδεση και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής).
  2. Επιλογή της παρακάτω λειτουργικότητας: «Αίτηση/Χορήγηση της λίστας του άρθρου 13» → «Λήψη».

Με την επιλογή αυτή η λίστα χορηγείται αυτόματα στον αιτούντα υπεύθυνο επεξεργασίας σε μορφή «*.xlsx».

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επαναλάβει τη λήψη της λίστας όσες φορές επιθυμεί. Τα στοιχεία που προκύπτουν από κάθε λήψη (ημερομηνία και ώρα) καταγράφονται και είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας μέσω της επιλογής «Αίτηση/Χορήγηση της λίστας του άρθρου 13» → «Ιστορικό». Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για τον έλεγχο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 13 του ν. 2472/1997 και ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να γνωρίζει πόσες φορές και πότε παρέλαβε τη λίστα του άρθρου 13.