14. Νέες Τεχνολογίες

Γνωμοδότηση για το σχέδιο διατάξεων με τίτλο «Διευκολύνσεις ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης»

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-07-09
Αριθμός πράξης
2

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαβίβασε στην Αρχή σχέδιο διατάξεων με τίτλο «Διευκολύνσεις ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης», αναφορικά με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε κινητές συσκευές, μέσω της οποίας  θα πραγματοποιείται «ο έλεγχος της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95) ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας, που φέρει το φυσικό πρόσωπο - κάτοχος, διά της σάρωσης του σχετικού κωδικού QR». Η Αρχή, μετά από εξέταση του ανωτέρω σχεδίου διατάξεων από την άποψη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εξέδωσε Γνωμοδότηση με παρατηρήσεις επί του σχεδίου διατάξεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 55 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EE) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και του άρθρου 9 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α ́ 137), η Αρχή έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ, του νόμου αυτού και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
On
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-07/gnomodotisi%202_2021anonym.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Aνάρτηση δεδομένων σε ενημερωτική ιστοσελίδα

Κατηγορία
Ημερομηνία
2021-06-09
Αριθμός πράξης
15

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά ενημερωτικού ιστοτόπου, αναφορικά με ανάρτηση δεδομένων υποκειμένου που είχε αναφέρει υπόθεση σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω ιστοσελίδας. Έκρινε ότι με βάση τα άρθρα 85 του ΓΚΠΔ και 28 του ν. 4624/2019, η δημοσιοποίηση των στοιχείων της δημοσιογραφικής έρευνας με προσωπικά δεδομένα, ήταν απολύτως αναγκαία  για την ενημέρωση του κοινού ως προς το γεγονός της καταγγελίας, αλλά και ότι η αφαίρεση του πλήρους ονόματος της καταγγέλλουσας από το άρθρο της ιστοσελίδας, μετά από μεταγενέστερη άσκηση δικαιώματός της, είναι σύμφωνη με την αρχή της αναγκαιότητας και αναλογικότητας, αρχές που πρέπει να διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
275
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2021-06/15_2021anonym%20new.pdf
Έτος
2021
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Υπηρεσία εικονικής περιήγησης στους δρόμους ελληνικών περιοχών

Κατηγορία
Ημερομηνία
2009-12-29
Αριθμός πράξης
91
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/91_09anonym.doc
Έτος
2009
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
200923991
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Δημοσίευση στο Διαδίκτυο των Πρακτικών Εκλογής και Εξέλιξης Μελών Δ.Ε.Π.

Κατηγορία
Ημερομηνία
2007-04-02
Αριθμός πράξης
27
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-10/2007_27.doc
Έτος
2007
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Αναβολή έκδοσης απόφασης σχετικά με ασφαλιστικό προϊόν

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-12-31
Αριθμός πράξης
45

Στην Αρχή κατατέθηκε γνωστοποίηση από ασφαλιστική εταιρεία σχετικά με νέο πρόγραμμα ασφάλισης επιβατικών αυτοκινήτων με την ονομασία «Smart Drive», με το οποίο η τιμολόγηση των παρεχόμενων καλύψεων συνδέεται με την οδηγική συμπεριφορά του ασφαλισμένου μέσω ειδικής εφαρμογής που εγκαθίσταται στο κινητό τηλέφωνο του ασφαλισμένου ή οδηγού του οχήματος που ενδιαφέρεται για το εν λόγω ασφαλιστικό πρόγραμμα. Η Αρχή αποφάσισε να αναβάλει την έκδοση σχετικής απόφασης για την εξεταζόμενη υπόθεση εωσότου εγκριθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΠΔ για τα «Συνδεδεμένα Οχήματα» («Connected Vehicles»), διότι στις εν λόγω υπό έκδοση κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνεται το ζήτημα της ενδεδειγμένης νομικής βάσης των εμπεριεχομένων πράξεων επεξεργασίας στην υπό κρίση περίπτωση. Η έγκρισή τους από το ΕΣΠΔ αναμένεται στις αρχές του 2020.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-05/45_2019anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
201923945
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Επιβολή κυρώσεων για παράνομη επεξεργασία και παράλειψη λήψης τεχνικών και οργανωτικών μέτρων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2019-04-08
Αριθμός πράξης
7

Η Αρχή επέβαλε στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, πρόστιμα ύψους 20.000 και 10.000 ευρώ για παράνομη επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 7 ν. 2472/1997 και μη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 10 του ως άνω νόμου, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, κατόπιν δημοσιευμάτων που έκαναν λόγω για παράνομη «χαρτογράφηση πολιτών», η Αρχή εξέτασε αυτεπάγγελτα περίπτωση επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που έλαβε χώρα χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων και την άδεια της Αρχής, καθώς η επεξεργασία έλαβε χώρα πριν από την εφαρμογή του ΓΚΠΔ. Την εν λόγω επεξεργασία είχαν αναθέσει με σύμβαση τα ΕΛΠΕ στην εκτελούσα εταιρία με την επωνυμία «ONE TEAM». Μάλιστα, η εν λόγω επεξεργασία διέρρευσε στο διαδίκτυο, γεγονός που κανένας από τους εμπλεκόμενους φορείς δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει. Κατά την εξέταση της υπόθεσης, δεν διαπιστώθηκε, ούτε τεκμηριώθηκε νομιμοποιητική βάση για την υπό κρίση επεξεργασία και για τον λόγο αυτό κρίθηκε παράνομη και επιβλήθηκε αντίστοιχη κύρωση. Τέλος, κύρωση επιβλήθηκε στον υπεύθυνο επεξεργασίας και για τη μη λήψη μέτρων ασφαλείας για την παράνομη διαρροή στο διαδίκτυο.

Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
Off
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-04/7_2019anonym.pdf
Έτος
2019
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
Off
Migrationfield
20192397
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό

Απόφαση για εγκατάσταση συστήματος δακτυλοσκοπήσεως

Κατηγορία
Ημερομηνία
2000-03-20
Αριθμός πράξης
245
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2020-02/2000_245-9.pdf
Έτος
2000
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
2000239245
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Αναλυση γενετικου υλικου για σκοπους εξιχνιασης εγκληματων και ποινικης διωξης

Κατηγορία
Ημερομηνία
2001-02-15
Αριθμός πράξης
15
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2001_15.doc
Έτος
2001
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
200123815
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Αναλυτές βιομετρικής τεχνολογίας σε εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου του Μετρό.

Κατηγορία
Ημερομηνία
2003-03-31
Αριθμός πράξης
9
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2003_09_1.doc
Έτος
2003
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Να εμφανίζεται στις θεματικές ενότητες;
On
Migrationfield
20032399
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό
Εμφάνιση στις παρακάτω θεματικές ενότητες

Πρόσβαση ενηλίκων υιοθετημένων τέκνων σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των βιολογικών γονέων

Κατηγορία
Ημερομηνία
2003-04-04
Αριθμός πράξης
11
Εικόνα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θεματική ενότητα
273
Να εμφανίζεται στα hot topic;
Off
Να εμφανίζεται στα νέα;
On
PDF Απόφασης
/sites/default/files/2019-10/2003_11.doc
Έτος
2003
apofasi_pdf_image
/sites/default/files/default_images/pdfsmall_1.png
Migrationfield
200323911
Προεπιλεγμένη εικόνα Αγγλικό