Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

Η άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών είναι συχνή πρακτική και αφορά την αποστολή διαφημιστικού υλικού με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας (όπως ταχυδρομείο, τηλέφωνο, email, SMS, Viber, WhatsApp κλπ) σε κάποιο πρόσωπο. Συνεπώς προϋποθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του προσώπου αυτού, όπως τουλάχιστον τα στοιχεία επικοινωνίας του ή ακόμη και άλλα δεδομένα που κατατείνουν σε πιο στοχευμένη διαφήμιση, π.χ. επάγγελμα, ηλικία. Επίσης, είναι σημαντικό ότι η άμεση προώθηση δεν αφορά μόνο την εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών αλλά γενικά την προώθηση μη κερδοσκοπικών σκοπών, ιδεών από πολιτικά κόμματα, φιλανθρωπικούς οργανισμούς, κ.λπ. Η έρευνα αγοράς, εφόσον δεν υποκρύπτει εμπορική ή άλλη προώθηση, δεν αποτελεί άμεση προώθηση και δεν ισχύουν οι παρακάτω όροι.

Η άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών θεωρείται, κατ’ αρχήν, νόμιμη ενέργεια, εφόσον τηρούνται και οι κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι κανόνες διαφοροποιούνται ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέσο επικοινωνίας και τις πηγές από τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή των προσωπικών δεδομένων:

 

Προώθηση με παραδοσιακό ταχυδρομείο

Για το παραδοσιακό ταχυδρομείο, αποστολή έντυπου διαφημιστικού υλικού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε πρόσωπα που:

  1. έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους ή
  2. ο αποστολέας διαθέτει τα στοιχεία τους από κάποια προηγούμενη συναλλακτική σχέση μαζί τους ή
  3. τα στοιχεία τους προέρχονται από κάποια νόμιμη πηγή (π.χ. τηλεφωνικοί κατάλογοι) και εφόσον στις δύο τελευταίες περιπτώσεις το πρόσωπο δεν έχει εκδηλώσει την αντίρρησή του στην αποστολή διαφημιστικού υλικού (η αντίρρηση μπορεί να δηλωθεί απευθείας στον αποστολέα). Επίσης, εφόσον τα δεδομένα δεν έχουν συλλεγεί με τη συνδρομή του προσώπου που αφορούν, αλλά προέρχονται από κάποια άλλη νόμιμη πηγή, ο αποστολέας οφείλει να ενημερώσει τον παραλήπτη για την πηγή των δεδομένων του και όλα τα στοιχεία που προβλέπει το άρ. 14 του ΓΚΠΔ και να του παρέχει έναν απλό τρόπο διακοπής της περαιτέρω αποστολής τέτοιου υλικού.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση

Ειδικότερα για τις τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση, ο συνδρομητής μπορεί να δηλώσει ατελώς στον δικό του πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει διαφημιστικά τηλεφωνήματα. Ο κάθε πάροχος υποχρεούται να τηρεί μητρώο με αυτές τις δηλώσεις στο οποίο έχει πρόσβαση όποιος ενδιαφέρεται να το χρησιμοποιήσει για απευθείας εμπορική προώθηση. Εννοείται ότι ο καλούμενος μπορεί να δηλώσει την αντίρρησή του και απευθείας στον καλούντα, αλλά τότε η αντίρρηση αφορά μόνον αυτόν.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Προώθηση με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας

Για τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και για την πραγματοποίηση επικοινωνιών με τέτοια μέσα (email, SMS, fax, αυτόματοι τηλεφωνητές, Viber, WhatsApp κλπ), με την εξαίρεση των τηλεφωνικών κλήσεων από ανθρώπους αλλά συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ειδικότερου νόμου 3471/2006 και απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση («opt-in») του αποδέκτη της επικοινωνίας (συνδρομητή) εκτός κι αν υφίσταται πελατειακή σχέση ή προηγούμενη συναλλακτική επαφή και η επικοινωνία πραγματοποιείται με κάποια μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. email, SMS).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Πολιτική επικοινωνία

Για θέματα πολιτικής επικοινωνίας, οι κανόνες διαφοροποιούνται ως προς τις πηγές από τις οποίες επιτρέπεται η άντληση των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της απευθείας προώθησης σύμφωνα με την ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία - Νοέμβριος 2011.